بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت لوبیا سبز در ورامین

تاثیر روشهای آبیاری فارو و مقادیر آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت
اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاینهای جدید گلرنگ جدا شده از توده بومی استان اصفهان
تاثیر مقدار و زمان کاربرد ازت و پتاسیم بر عوامل کمی و کیفی بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو 502
استفاده از سدیم بی کربنات و دی-تی-پی-آ به عنوان عصاره گیر همزمان جهت اندازه گیری عناصر ماکرو و میکرو المنت خاک
بررسی اثر کشت مخلوط شبدر قرمزه و یونجه بر عملکرد کمی و کیفی علوفه درصد خسارت سر خرطومی برگ یونجه و سر خرطومی ریشه یونجه
بررسی مناسبترین میزان بذر و تاریخ کاشت ارقام کلزا در اراضی شالیزار بدون عملیات خاک ورزی
regex to strip out image urls?
How to get the inverse of a regular expression?
How do you find all text up to the first character x on a line?
Regex to match URL
Beginner: Regular Expression for URL
regular expression to match six spaces followed by up to 31 alphanumerics
Regex to match a URL pattern for a htaccess file
Intelligencia.UrlRewriter rule help
String negation using regular expressions
What's Regular Expression for update Assembly build number in AssemblyInfo.cs file?
بررسی چگونگی رشد ارقام مختلف در مزارع تجهیز و نوسازی شده در استان گیلان
ارزیابی چگونگی تسطیح در کرتهای شالیزاری در طرحهای تجهیز و نوسازی استان گیلان
ارزیابی جاده های بین مزارع در طرحهای تجهیز نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام برنج زود رس در مناطق کهگیلویه و فارس
ارزیابی کشت مخلوط ارقام مختلف سویا با طول دوره رویشی متفاوت
بررسی رشد و عملکرد نهالهای ریشه لخت گلدانی کاج تدا
تحلیل اقتصادی طرح تجهیز نوسازی و یکپارچه سازی اراضی - بر تولید برنج
بررسی انرژی مصرفی برای پوست کنی و سفید کردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان
تعیین مناسب ترین شرایط ذخیره سازی و انبارداری سیب زمینی خوراکی
مقایسه عملکرد ارقام کلزای ‏‎PF‎‏ یا 308 ‏‎5ption500, hyola‎‏ در سه منطقه گرم و جنوب
مقایسه عملکرد ارقام کلزا در مناطق معتدل سرد ( ارقام ‏‎Orient, colvent , okapi‎‏ و طلایه)
مقایسه عملکرد ارقام کلزای ‏‎Sim-okapi‎‏ یا طلایه
مقایسه عملکرد ارقام کلزای‏‎Sim. Fornax‎‏ با طلایه در اقلیم سرد استان خراسان
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*