بررسی و مقایسه اثر الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت دانه ای در شمال خوزستان


بررسی و مقایسه اثر الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت دانه ای در شمال خوزستان
به منظور بررسی امکان افزایش تراکم با هستفاده از تغییر الگوی کاشت، این تحقیق در سال 1380 سه فاکتور الگوی کاشت، تراکم و رقم به ترتیب با دو، چهار و دو سطح در قالب طرح بلوکهای تصادفی بصورت اسپلیت پلات، فاکتوریل با 4 تکرار اجرا گردید .


تاثیر ضد عفونی بذور در کنترل برق زدگی و عملکرد نخود معمولی
فاکتور اصلی شامل: دو رقم هیبرید امیدبخش ذرت ‏‎SC720‎‏ و ‏‎TWC600‎‏ و فاکتور فرعی الگوی یک ودو ردیف کاشت روی پشته و فاکتور فرعی چهار سطح تراکم ‏‎D1-D4‎‏ به ترتیب 70، 80، 90، 100 و هزار بوته در واحد سطح بودند تیمارهای تراکم ذکر شده در دو الگوی کاشت یک و دو ردیف با تنظیم فاصله بوته های روی ردیف بدست آمدند، نتایج تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین تیمارها عبارت بود از اینکه فاکتور تراکم و اثر متقابل رقم در الگوی کاشت بر عملکرد کاشت بر عملکرد دانه در بلال تفاوت معنی دار داشتند رقم ذرت هیبرید امید بخش ‏‎SC720‎‏ با تراکم 100 هزار بوته در واحد سطح و الگوی کاشت دو ردیف روی پشته بالاترین عملکرد دانه ‏‎1508/25 کیلوگرم در واحد سطح بدست آمد .


مقایسه عملکرد گندم آبی رقم مرودشت با رقم مورد کشت زارعین


مقایسه اثرات پوشش گیاهی بر روی حفظ رطوبت خاک و افزایش محصول دانه گندم در شرایط دیم


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

مقایسه مصرف کودهای ریز مغذی بر روی خواص کمی وکیفی گندم آبی رقم الوند
تحلیل اقتصادی طرح تجهیز نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر تولید برنج
بررسی انرژی مصرفی برای پوست کنی و سفید کردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان
اثر محلولپاشی کود ازته همراه با سم فینتریتیون روی پروتئین دانه گندم و عملکرد آن
آبشویی و اصلاح خاک توام با کشت گندم
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و رقم سیب زمینی
بررسی سازگاری ارقام بادام
بررسی سازگاری ارقام گلایول
مقایسه عملکرد و رقم گندم ‏‎M-75-10‎‏ و ‏‎M-75-7‎‏ با ارقام رایج منطقه ( مهدوی یا فلات )
بررسی سازگاری ارقام گردو
مقایسه عملکرد لوبیا در کشت خالص و مخلوط با سیر
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*