ارزیابی مقدماتی لاینهای امید بخش مقاوم به ویروس موزائیک توتون


ارزیابی مقدماتی لاینهای امید بخش مقاوم به ویروس موزائیک توتون
تعیین و انتخاب بهترین لاینهای مقاوم از لحاظ عملکرد کمی و کیفی هدف این طرح بوده هست .


بررسی سازگاری ارقام گردو
به این منظور 25 لاین انتخابی به صورت آماری و در قالب طرحهای حجیم شده از لحاظ فاکتورهای مورد لزوم ( از خزانه تا زمین اصلی و پایان مرحله گلدهی و برداشت ) مورد ارزیابی برنامه گرفتند و در نهایت نمونه هایی از برگ خشک هر لاین انتخاب و جها تعیین ترکیبات شیمیایی به بخش شیمی ارسال گردید.


مقایسه عملکرد لوبیا در کشت خالص و مخلوط با سیر
بیشترین % آلودگی به ویروس مربوط به لاینهای 1، 3، 8، 24 و کمترین % آلودگی به ویروس مربوط به لاینهای 13، 15، 18، 20 و 21 می باشد .


مقایسه عملکرد رقم سیر مازندران با رقم سیر محلی در زابل
در حالیکه بیشترین عملکرد با میانگین 2800 کیلوگرم در هکتار به لاین شماره 13 اختصاص داشته ، متوسط قیمت یک کیلو توتون و در نهایت در آمد ریالی در هکتار در لاین شماره 18 نسبت به بقیه تیمارها بیشتر بوده و این اختلاف در سطح 5% معنی دار بود .


مقایسه تاثیر تاریخ کاشت بر شدت بیماری برق زدگی و عملکرد نخود دیم


روش کاشت مناسب و تاثیر آن بر عملکرد جو افضل در اراضی شور


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews

اثرات محل جایگذاری کود نسبت به بذر بر روی عملکرد جو رقم سهند در شرایط دیم
اثرات محل جایگذاری کود بر عملکرد گندم در شرایط دیم
معرفی و مقایسه عملکرد ارقام جدید گندم ‏‎M-75-7‎‏ و ‏‎M-75-10‎‏
مقایسه گندم دیم رقم آذر 2 با رقم محلی
ضرورت جایگذاری عمقی کودهای فسفاته و ریز مغذی ها برای کاهش مصرف کود، حفظ محیط زیست و افزایش درآمد مولدین کشاورزی
مقایسه جو دیم سراورد ابا رقم محلی
مقایسه عملکرد رقم جدید گندم دیم آذرم با ارقام سرداری و سبلان
اثرات محل جایگذاری کود نسبت به بذر بر روی عملکرد جو رقم سهند در شرایط زارعین
مقایسه عملکرد جو سرارود ابا رقم محلی در شرایط دیم
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*