بررسی اثرات فواصل خطوط کشت و میزان بذر در عملکرد علوفه تر و خشک یونجه درمنطقه بم


بررسی اثرات فواصل خطوط کشت و میزان بذر در عملکرد علوفه تر و خشک یونجه درمنطقه بم
این آزمایش با هستفاده از کرتهای یکبار خرد شده (اسپلیت پلات)در قالب طرح بلوکهای تصادفی به اجرا درآمده هست که دراون فواصل خطوط کشت در سه سطح 30، 40 و 50 به سانتیمتر به عنوان فاکتور اصلی و میزان بذر در 4 سطح 10، 15، 20 و 25 کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی برنامه می گیرند .


اثرات محل جایگذاری کود نسبت به بذر بر روی عملکرد جو رقم سهند در شرایط دیم
نتایج تجزیه یکساله حاکی از اون هست، بین تیمارها درسطح 5% اختلاف معنی داری وجود داشته و برطبق جدول کلاس بندی تیمار ‏‎DIS4‎‏ (فاصله خطوط 30 سانتیمتر و میزان بذر ‏‎Kg‎‏25 )بالاترین عملکرد از لحاظ علوفه تر (11940 کیلوگرم در هکتار) دارا بوده و در کلاس ‏‎A‎‏ برنامه گرفته هست و همچنین از لحاظ عملکرد علوفه خشک (فاصله خطوط 30 سانتیمتر و میزان بذر ‏‎Kg‎‏25 ) با عملکرد 3575 کیلوگرم در هکتار در کلاس ‏‎A‎‏ برنامه گرفته هست و به دلیل اینکه طرح مذکور سه ساله می باشد نتایج سالهای آینده نیز هر ساله تجزیه می گردد تا در نهایت تجزیه مرکب طرح انجام و نسبت به معرفی بهترین تیمار اقدام نمود .


اثرات محل جایگذاری کود بر عملکرد گندم در شرایط دیم


معرفی و مقایسه عملکرد ارقام جدید گندم ‏‎M-75-7‎‏ و ‏‎M-75-10‎‏


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews

مقایسه گندم دیم رقم آذر 2 با رقم محلی
ضرورت جایگذاری عمقی کودهای فسفاته و ریز مغذی ها برای کاهش مصرف کود، حفظ محیط زیست و افزایش درآمد مولدین کشاورزی
مقایسه جو دیم سراورد ابا رقم محلی
مقایسه عملکرد رقم جدید گندم دیم آذرم با ارقام سرداری و سبلان
اثرات محل جایگذاری کود نسبت به بذر بر روی عملکرد جو رقم سهند در شرایط زارعین
مقایسه عملکرد جو سرارود ابا رقم محلی در شرایط دیم
معرفی جو دیم رقم سرارود او مقایسه آن با رقم محلی
مقایسه عملکرد و معرفی ارقام جدید جو ‏‎MB-73-6‎‏ (‌جو کارون * کویر ) و جو جنوب برای مناطق مختلف شهرستان بیرجند
معرفی لاین امید بخش ‏‎CB-42-2‎‏ و کویر باجوماکوئی
مقایسه عملکرد جو رقم کارون * کویر با رقم کویر
بررسی تاثیر سطوح و زمانهای مصرف کود ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در گیلان
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*