بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی ارقام کلزا در منطقه جیرفت


بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی ارقام کلزا در منطقه جیرفت
به منظور دستیابی به مناسب ترین رقم یا ارقام سازگار کلزا در منطقه جیرفت و همچنین تعیین وقت کاشت مناسب این گیاه، آزمایشی با هستفاده از کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید که در اون تاریخ های کاشت به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح (25 مهر ماه، 5 آبان ماه و 15 آذر ماه) در نظر گرفته شد.


بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارقام گندم آبی
ارقام به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح شامل Hyola 308 , PF7045.91 بودند.


بررسی تاثیر تراکم بوته در هکتار از طریق تغییرات فاصله ردیف بوته بر روی عملکرد هکتاری و وش تولید
نتایج به دست آمده نشان داد که بین تاریخ مختلف کاشت از نظر عملکرد دانه در سطح 5% اختلاف معنی داری وجود دارد به طوریکه بالاترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت آبان ماه به میزان 3719 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و با تأخیر در تاریخ کاشت، عملکرد دانه کاهش پیدا کرد و کمترین میزان عملکرد دانه از تاریخ کاشت 5 آذر ماه با میانگین 1781 کیلوگرم در هکتار حاصل شد.


بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت سه رقم گلرنگ در شرایط آبی نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر
(تاریخ کاشت اول انجام نگردید.) ارقام کلزا از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری داشتند.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و تراکم بذر در عملکرد گندم آبی در اراضی شالیکاری
بطوریکه بالاترین عملکرد دانه از هیبرید Hyola 308 با میانگین 3207 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.


بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بذر بر عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم در منطقه دره شهر


مقایسه کنترل مکانیکی علفهای هرز چغندرقند در زمان توصیه شده و شرایط زارع


78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews