تعیین فواصل کشت و مقادیر مختلف کود ازته در ارقام برنج هیبرید در مازندران


تعیین فواصل کشت و مقادیر مختلف کود ازته در ارقام برنج هیبرید در مازندران
این طرح برپايه پیش بینی برای دو لاین منتخب از آزمایش مقایسه عملکرد سال 1379 که از لحاظ عملکرد محصول و کیفیت درحد قابل قبول بودند به اجرا درآمد.


بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای گندم مقاومت به شوری در آزمایش تحقیقی - تطبیقی (آنقارم)
در ضمن این لاینها از جهت زودرسی نسبت به شاهد ندا نیز یک هفته زودتر برداشت شد.


ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای تحمل به شوری ارقام ولاینهای گندم نان
این دو لاین شامل هیبرید IR58025A/IR68749R و هیبرید IR58025A/IR60819R بودند که در دو آزمایش جداگانه برای هر یک دو فاصله کشت 20*20 و 25*25 با چهار سطح کود ازته: صفر، پنجاه، صد، و یکصد و بیست و پنج کیلوگرم ازت خالص با سه تکرار به اجرا درآمد.


ارزیابی تحمل به شوری در ژنوتیپهای گندم دوروم در آزمایشگاه و شرایط مزرعه
داده های بدست آمده در حال تجزیه و تحلیل آماری برنامه دارد.


ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای تریتیکاله تحت شرایط آزمایشگاه و مزرعه
نتایج مشاهده ای اون بیانگر اونست که فواصل بیشتر با سطح کود ازته بالا یعنی 100 و 125 کیلوگرم دارای تعداد پنجه بیشتر و احتمالاً عملکرد بالایی می باشند.


بررسی و ارزیابی صفات کمی و کیفی ارقام مناسب و مصارف مختلف فرآوری سیب زمینی ( زیر مجموعه پروژه ملی )
از لحاظ ورس یا خوابیدگی حتی برای سطوح کودی بالا و تراکم بوته بیشتر مشکلی نبوده هست.


مقایسه عملکرد رقم لوبیا چیتی محلی خمین در دو روش کشت رایج
تنها عامل نگران نماينده ناخالصی و عدم یکنواختی بوته ها بود که با مذاکرات انجام شده با مجری پروژه مقرر گردید تا راهکار مناسب جهت تهیه بذور خالص هیبرید اتخاذ گردد.


مقایسه عملکرد ارقام جدید سیب زمینی با دو رقم رایج منطقه (دراگاوآگریا)


بررسی عملکرد 50 سال فعالیت پژوهشی در مورد گندم در استان خراسان


66 out of 100 based on 31 user ratings 56 reviews