مقایسه روشهای مختلف خاک ورزی و کاشت بر روی عملکرد کلزا در شرایط دیم


مقایسه روشهای مختلف خاک ورزی و کاشت بر روی عملکرد کلزا در شرایط دیم
با توجه به خشکسالی پی در پی عملکرد تیمارها در سال اول اجرای طرح در حالت کلی پایین بود ولی برپايه تجزیه آماری اختلاف بین عملکرد دانه تیمارها معنی دار می باشد.


بررسی تاثیر سطوح مختلف و تقسیط پتاس بر کمیت و کیفیت توتونهای گرمخانه ای
بیشترین عملکرد مربوط به تیمار هستفاده از گاوآهن قلمی و خاک همزن در پاییز و کاشت با خطی کار در بهار با 325 کیلوگرم در هکتار و تیمار دست پاشی و پوشانیدن بذر با هرس بشقابی با 192 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه داشتند.


مقایسه آماری ژنوتیپ های ویرجینیای زودرس


آسورتیمان پیژکرستا در خصوص عکس العمل واریته های مختلف توتون نسبت به بیماری سفیدک داخلی توتون و بررسی بروز و سیر تحول بیماری در استان گیلان


60 out of 100 based on 35 user ratings 1160 reviews

بررسی مقدماتی دوازده رقم ارسالی از شرکت ‏‎JT1‎‏ و دو رقم استرالیایی
بررسی بسترهای مختلف جهت تولید نشاء توتون در خزانه های شناور
تعیین مناسبترین زمان و میزان سربرگ زنی بر کیفیت نشاهای تولیدی توتون در خزانه های شناور
تاثیر زیرشکن در زراعت یونجه
مقایسه عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای ‏‎KFS3‎‏ و ‏‎KFS1‎‏ با ارقام رایج منطقه در شرایط زارعین
معرفی و مقایسه ارقام سورگوم دانه ای کیمیا و پیام با رقم محلی سراوان
مقایسه عملکرد ذرت دانه ای تری وی کراس ‏‎TWC647‎‏ و رقم ‏‎SC711‎‏ با رقم رایج 704
مقایسه عملکرد ارقام کلزای سردسیر ‏‎Fornaxd.okapi.slm‎‏ در منطقه سردسیر
مقایسه عملکرد ارقام کلزای کلایه (شاهد) با ‏‎Orient.colvert‎‏ در اقلیم سرد و معتدل استان
مقایسه عملکرد ارقام اکاپی و سرز با طلایه
بررسی اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد عدس قزوین
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*