مقایسه عملکرد رقم 500‏‎OPtion‎‏ هایولا 401 با رقم ‏‎PF‎‏


مقایسه عملکرد رقم 500‏‎OPtion‎‏ هایولا 401 با رقم ‏‎PF‎‏
در شهرستان ممسنی عملکرد (هایولا 401) 2655 ، اپشن 1180 و ‏‎PF‎‏، 2164 بود در شهرستان کازرون عملکرد رقم (هایولا 401) 1064 اپشن 856 و ‏‎PF‎‏ ، 928 کیلو گرم در هکتار بود متوسط عملکرد در شهرستان ممسنی 1100 کیلو گرم در هکتار بوده هست و به علت خشکسالی و کمبود آب یک نوبت آبیاری گردیده هست.


مزایا و اهمیت استفاده از هرس در زراعت های دیم به خصوص آفتابگردان
بعلت کمبود آب در شهرستان کازرون مزرعه دو نوبت آبیاری گردیده هست.


بهینه سازی روشهای تولید انواع کود، متناسب با نیاز گیاهان و منابع موجود در کشور
در هر دومزرعه رقم هایلا از نظر عملکرد برتر از‏‎PF‎‏ و PF برتر از اپشن بوده هست.


چکیده ای از خدمات علم شیمی در محافظت از گیاهان


اثر همزیستی میکوریزایی بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه نیشکر
نمایه ها:


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews

بررسی ارتباط وزن ریشه با خصوصیات تکنولوژیکی سه واریته چغندرقند
مدیریت انرژی در صنعت شکر
تولید کمپوست- فرآوری بیشتر کود یا هیجانی زودگذر؟
میوه لیچی ‏‎(LYCHEES)‎‏ ؛ مروارید هند ؛ آیا این نوع میوه در ایران نیز قابل پرورش است ؟
بادام زمینی بکارید و از تجارت محصول آن سود سرشار ببرید
بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودشیمیایی و بذر روی عملکرد محصول گندم رقم بزوستایا
اثر فواصل نشا و ردیف کاری بر کمیت و کیفیت تنباکو لاین 15 جهرم
استفاده از کودهای شیمیائی در زراعت نخود دیم
انتخاب بهترین تاریخ کاشت ارقام سپیدرود و حسن‌سرا
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد ارزن علوفه‌ای رقم نوترفید
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*