بررسی و تعیین و تحقیق در مورد ازدیاد و تکثیر چای از طریق کشت بافت ( طرح مشترک )


بررسی و تعیین و تحقیق در مورد ازدیاد و تکثیر چای از طریق کشت بافت ( طرح مشترک )
گیاه چای به علت هتروزیگوس بودن فراوان از طریق غیر جنسی تکثیر می شود .


بررسی اثرات مختلف میزان بذر روی عملکرد رقم بزوستایا
تکثیر برخی از کلون های چای از قبیل سیریلانکا - کلون های از طریق غیر جنسی به سختی صورت می گیرد و % موفقیت کمتر از 5% هست .


بررسی اثرات مصرف کود ازته و تراکم بذر بر روی عملکرد دانه و اجزا آن در رقم فلات
لذا برای ازدیاد این کلون ها کشت بافت ( ریز ازدیادی ) پیشنهاد می شود که طبق منابع موجود می توان انجام داد ولی این روش بایستی حتما تحقیق و در قالب طرح پژوهشی صورت گیرد .


بررسی اثرات میزانهای مختلف تراکم بذر در عملکرد گندم دیم سرداری با بذر کار عمیق کار


بررسی اثر اندازه غده بذری در عملکرد سیب‌زمینی


54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews

بررسی اثر بازدارنده‌های شیمیایی رشد جوانه‌های سیب‌زمینی
بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت تابستانه بر عملکرد و مراحل مختلف رشد و نمو ذرت رقم Sc704
بررسی اثر مقادیر مختلف ازت و فسفر بر روی خواص کمی و کیفی کلزا
بررسی اثر مقادیر مختلف ازت و فسفر بر روی گندم فارس
بررسی اثر میزانهای مختلف بذر در عملکرد کشت بهاره نخود دیم و سفید جم
بررسی اثر میزانهای مختلف بذر و میزانهای مختلف کود فسفره و ازته بر روی گندم فلات
بررسی امکان انجام دو آزمایش مقایسه محصولی در یکسال
بررسی برخی ویژگیهای تغذیه چغندرقند INT (مشترک با جمهوری آذربایجان)
بررسی تاثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر کیفیت و کمیت سویا رقم گرگان 3
بررسی رشد عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از برداشت جو در استان همدان
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*