مقایسه عملکرد گندم رقم آذر 2 با رقم سرداری، سبلان لاین های امید بخش در سه منطقه اردبیل


مقایسه عملکرد گندم رقم آذر 2 با رقم سرداری، سبلان لاین های امید بخش در سه منطقه اردبیل
در شهرستان خلخال : عملکرد رقم آذر2 ، 1299 کیلو گرم و رقم سرداری 1152 کیلو گرم در هکتار می باشد.


بررسی رشد عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از برداشت جو در استان همدان
در شهرستان کوثر، عملکرد رقم آذر2، 910 کیلو گرم در عملکرد رقم سرداری 745 کیلو گرم در هکتار می باشد.


بررسی عملکرد ارقام و لاینهای لوبیای سفید


بررسی مقاومت به علف کش‌ها در علفهای هرز مشکوک


54 out of 100 based on 39 user ratings 1214 reviews

بررسی مقدار ازت و فسفر مورد نیاز گندم دیم
بررسی مناسب‌ترین تاریخ کاشت سورگوم علوفه‌ای در مناطق شمالی استان خوزستان
بررسی مناسب‌ترین تاریخ کاشت سیب‌زمینی آئولا
بررسی مناسب‌ترین تاریخ کاشت سیب‌زمینی دراگا
بررسی نیاز پرتقال به کودهای شیمیائی N.P.K
بررسی نیاز غذائی پیاز توده محلی سرکره در نواحی پیازکاری استان بوشهر
بررسی و تعیین اپتیمم وزنی نمونه چغندرقند جهت اندازه‌گیری کیفیت آن
بررسی و تعیین بهترین فاصله کشت ارقام پرمحصول برنج
بررسی و تعیین مناسب‌ترین بستر جهت تکثیرقلمه چای
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت ، میزان مصرف بذر و تعداد چین‌برداری در تولید بذر شبدر برسیم
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیا سبز
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*