مقایسه عملکرد رقم جدید گندم 5-75-‏‎C‎‏ با رقم زرین


مقایسه عملکرد رقم جدید گندم 5-75-‏‎C‎‏ با رقم زرین
میزان عملکرد رقم جدید گندم 5-75-‏‎C‎‏ و رقم زرین ( شاهد) به تفکیک مناطق اجرای طرح به شرح زیر می باشد.


بررسی مناسب‌ترین تاریخ کاشت سیب‌زمینی آئولا
در شهرستان خوی- میزان عملکرد رقم 5-75-‏‎C‎‏ ، 8000 کیلوگرم و رقم زرین 6800 کیلوگرم در هکتار می باشد.


بررسی مناسب‌ترین تاریخ کاشت سیب‌زمینی دراگا
در شهرستان نقده: میزان عملکرد رقم 5-75-‏‎C‎‏ ، 5350 کیلوگرم در هکتار و رقم زرین 6070 کیلوگرم در هکتار می باشد.


بررسی نیاز پرتقال به کودهای شیمیائی N.P.K
در شهرستان شاهیندژ: میزان عملکرد رقم5-75-‏‎C‎‏ ، 6366 کیلوگرم در هکتار و رقم زرین 6344 کیلوگرم در هکتار می باشد.


بررسی نیاز غذائی پیاز توده محلی سرکره در نواحی پیازکاری استان بوشهر
در شهرستان اورومیه میزان عملکرد رقم 5-75-‏‎C‎‏ ، 6300 کیلوگرم در هکتار و رقم زرین ، 5800 کیلوگرم در هکتار می باشد.


بررسی و تعیین اپتیمم وزنی نمونه چغندرقند جهت اندازه‌گیری کیفیت آن


بررسی و تعیین بهترین فاصله کشت ارقام پرمحصول برنج
نمایه ها:


60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews

بررسی و تعیین مناسب‌ترین بستر جهت تکثیرقلمه چای
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت ، میزان مصرف بذر و تعداد چین‌برداری در تولید بذر شبدر برسیم
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیا سبز
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تناوب در زراعت گندم دیم
بررسی و تعیین مناسب‌ترین زمان برداشت دو رقم سیب ردوگلدن سمیرم اصفهان جهت نگهداری در سردخانه
بررسی و تعیین میزان آب مصرفی پنبه رقم بختگان در داراب
بررسی و تعیین نیاز غذائی ارقام گندم کراس بیان ، فلات ، ویری اس در منطقه شاوور
بررسی و تعیین نیاز غذائی گندم نوید به ازت و فسفر
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*