اثر کود دهی به صورت چال کود در باغات استان اردبیل

بررسی نیاز غذائی پیاز توده محلی سرکره در نواحی پیازکاری استان بوشهر
بررسی و تعیین اپتیمم وزنی نمونه چغندرقند جهت اندازه‌گیری کیفیت آن
بررسی و تعیین بهترین فاصله کشت ارقام پرمحصول برنج
بررسی و تعیین مناسب‌ترین بستر جهت تکثیرقلمه چای
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت ، میزان مصرف بذر و تعداد چین‌برداری در تولید بذر شبدر برسیم
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیا سبز
بررسی و تعیین مناسب‌ترین تناوب در زراعت گندم دیم
بررسی و تعیین مناسب‌ترین زمان برداشت دو رقم سیب ردوگلدن سمیرم اصفهان جهت نگهداری در سردخانه
بررسی و تعیین میزان آب مصرفی پنبه رقم بختگان در داراب
بررسی و تعیین نیاز غذائی ارقام گندم کراس بیان ، فلات ، ویری اس در منطقه شاوور
بررسی و تعیین نیاز غذائی گندم نوید به ازت و فسفر
بررسی و تعیین نیاز غذائی گوجه‌فرنگی به عناصر پرمصرف N.P.K
بررسی و تعیین نیاز کودی گندم آبی (رقم 4204)
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*