اثرات محل جایگذاری کود نسبت به بذر بر روی عملکرد جو رقم سهند در شرایط دیم

تعیین تاثیر فاصله کاشت و میزان کود ازت بر روی عملکرد و کیفیت پنبه (رقم ساحل)
تعیین فرمول نیاز گندم فلات
تعیین نیاز غذائی ارقام گندم (امید - سبلان)
تعیین نیاز غذائی خیار سبز به ازت ، فسفر و پتاس
سازگاری و کاربرد عملی سویا روی مزارع برنج
سنجش مواد غذائی (پلاتهای دائمی) در گندمزار
طرح تعیین بهترین دور آبیاری مورد نیاز تنباکوی برازجانی
کاربرد اثرات گوگرد در افزایش عمکلرد گندم و پیاز (تناوب زراعی معمول در منطقه)
کاربرد اثرات گوگرد در افزایش عملکرد محصول پیاز
کاربرد روش تشخیص و توصیه کودی دریس DRIS به منظور یعنی ترتیب نیاز غذائی تنباکو
کاربرد کودهای شیمیائی توصیه شده در افزایش عملکرد سیب‌زمینی در شرایط زراعین
کنترل فرمول کودی اثرات گوگرد در جذب فسفر در عملکرد شبدر
مقایسه رقم لوبیا چیتی 11816 با رقم لوبیا چیتی محلی
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*