تاثیر زمان و عمق کاشت در زراعت سیب زمینی

بررسی اثرات مصرف فسفر و روی Zn و اثرات متقابل آنها بر رشد و نمو و عملکرد برنج (واریته بینام)
بررسی اثرات میزانهای مختلف ازت و فسفر بر روی عملکرد عدس دیم
بررسی اثر توام فاصله کاشت و کود ازته رقم Ch21
بررسی اثر چند علفکش جدید در مبارزه با علفهای هرز مزارع پیاز
بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد گندم آبی پائیزه
بررسی اثر عملیات آماده‌سازی زمین در عملکرد عدس دیم
بررسی اثر عملیات بهاره در عملکرد گندم دیم
بررسی اثر فاصله کاشت نشاء و سطوح کودی در راندمان محصول لاینهای امیدبخش 294 و 297 و 338
بررسی اثر کاربرد مستمر علفکشهای دی‌نیتروآنیلین در خاک بر بوته‌میری رویش و رشد محصولات در تناوب (با تاکید بر زراعت پنبه)
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*