مقایسه لوبیا سفید محلی و دو لاین ‏‎G11867‎‏ و ‏‎Sifencare‎‏ به آفت کنه دو نقطه ای در شرایط زارعین


مقایسه لوبیا سفید محلی و دو لاین ‏‎G11867‎‏ و ‏‎Sifencare‎‏ به آفت کنه دو نقطه ای در شرایط زارعین
نتایج حاصل از اجرای طرح : میانگین عملکرد رقم ‏‎G11867‎‏ مقدار 2070 کیلوگرم در هکتار و میانگین عملکرد رقم ‏‎Sifencare‎‏ مقدار 2800 کیلوگرم در هکتار و میانگین عملکرد قطعه شاهد ( رقم محلی ) 1986 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید.


بررسی توام روی


بررسی در نسلهای در حال تفکیک برنج
نمایه ها:


60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews

بررسی روشهای عمل‌آوری خرمای مضافتی ریزشی (خارک ) منطقه جیرفت و کهنوج
بررسی سمیت‌بر و رابطه آن با سایر فاکتورهای شیمیایی در باغات مرکبات
بررسی لاینهای خالص انتخابی از برنج عنبربو در آزمایش مقایسه عملکرد
بررسی مشاهده‌ای ارقام و لاینهای مختلف برنج کشور از نظر زودرسی و عملکرد
بررسی مشاهده‌ای لاین‌های برنج در آذربایجان غربی (بطریقه کشت مستقیم)
بررسی مقدماتی ارقام برنج
بررسی مقدماتی بر روی 7 رقم توتون ویرجینیای ارسالی از کشور برزیل
بررسی مقدماتی بر روی سه واریته جدید بارلی ارسالی از کشور برزیل
بررسی مناسبترین فاصله کاشت روی ردیف و جهت کشت بر روی سه رقم برنج
بررسی میزان جذب عناصر غذائی اصلی و فرعی در مراحل مختلف رشد برنج
بررسی میزان عملکرد و مقاومت ارقام قابل کشت گندم به شوری خاک
بررسی نیاز غذائی برنج رقم اوندا Onda در مناطق
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*