مقایسه عملکرد رقم جدید پنبه ‏‎Sinaos‎‏ با رقم ورامین مورد کشت زارعین منطقه استان سمنان


مقایسه عملکرد رقم جدید پنبه ‏‎Sinaos‎‏ با رقم ورامین مورد کشت زارعین منطقه استان سمنان
نتایج حاصل از اجرای طرح رقم سیندوز حدود 15-10 % زودرس تراز رقم ورامین بود که با توجه به شکل کم آبی و هزینه زیاد مبارزه با آفات انتهای فصل پنبه و همچنین تخلیه سریع زمین جهت کشت بعدی می تواند حائز اهمیت باشد.


بررسی مشاهده‌ای لاین‌های برنج در آذربایجان غربی (بطریقه کشت مستقیم)
همچنین از نظر عملکرد محصول وش بطور متوسط 36/7 % افزایش عملکرد وش نسبت به شاهد حاصل گردید.


بررسی مقدماتی ارقام برنج


بررسی مقدماتی بر روی 7 رقم توتون ویرجینیای ارسالی از کشور برزیل
نمایه ها:


66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews

بررسی مقدماتی بر روی سه واریته جدید بارلی ارسالی از کشور برزیل
بررسی مناسبترین فاصله کاشت روی ردیف و جهت کشت بر روی سه رقم برنج
بررسی میزان جذب عناصر غذائی اصلی و فرعی در مراحل مختلف رشد برنج
بررسی میزان عملکرد و مقاومت ارقام قابل کشت گندم به شوری خاک
بررسی نیاز غذائی برنج رقم اوندا Onda در مناطق
بررسی نیاز غذائی دو رقم جو دیم (محلی و والفجر)
بررسی و تعیین عمق و فاصله مناسب زهکشهای فرعی ایستگاه رواشت
بررسی و تعیین نیاز جو رقم دو ردیفه محلی به ازت و فسفر
بررسی و تعیین نیاز غذائی آفتابگردان دیم
بررسی و تعیین نیاز گندم دیم و قم‌برداری به ازت و فسفر
بررسی وضعیت عناصر ماکرو و میکرو در شالیزارهای منطقه سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*