بررسی عملکرد 50 سال فعالیت پژوهشی در مورد گندم در استان خراسان


بررسی عملکرد 50 سال فعالیت پژوهشی در مورد گندم در استان خراسان
گندم به عنوان مهم ترین محصول زراعی درکشور، همه ساله به صورت گسترده در اراضی کشاورزی به صورت دیم و آبی ، مورد کشت و کار برنامه می گیرد.


بررسی و مقایسه سیستم‌های کشت در گندم دیم
با توجه به توجه به اهمیت حیاتی این محصول مهمم، لزوم توجه به امر پژوهش در زمینه گندم به ویژه در قالب های علمی و تخصصی، از اهمیت خاصی برخوردار هست.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام دیررس برنج
همه ساله مراکزی مانند ساوقت جهاد کشاورزی (مراکز تحقیقات ساوقت) و مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور، طرح ها و پروژه های تحقیقاتی متعددی را در رابطه با گندم، به اجرا می گذارند.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام کیفی برنج در منطقه گرمسیری استان کهگیلویه بویراحمد
با توجه به حجم قابل توجه این پژوهش ها، بررسی کارنامه عملکرد 50 سال پژوهش در زمینه گندم در هستان خراسان، ضروری به نظر می رسد.


بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای برنج در منطقه گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد
هدف از این طرح ، جمع آوری، مطالعه، دسته بندی موضوعی، بررسی نتایج تحقیقات و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود کار و ارائه موضوعات لازم جهت ادامه هدفمند فعالیت های پژوهشی می باشد.


تاثیر پتاسیم بر روی عملکرد پسته


تاثیر میزان ، زمان مصرف و منابع مختلف کودهای ازته شیمیائی در گندم دیم


66 out of 100 based on 61 user ratings 686 reviews

تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل و فرمول‌تجربی مناسب برای گیاه برنج واریته‌های بینام و خزر
تعیین روش عصاره‌گیری مناسب در اندازه‌گیری پتاسیم قابل جذب در شالیزارهای استان مازندران
تعیین علفهای هرز غالب و پراکندگی آنها در مزارع گندم
تعیین گونه‌های غالب علفهای هرز زراعت گندم و بررسی پراکندگی و تراکم آنها
تعیین مناسب‌ترین فاصله کاشت در زراعت چغندرقند با منوژرم‌کار
تعیین مناسب‌ترین فاصله کاشت در یک رقم امیدبخش
جمع‌آوری و تعیین علفهای هرز غالب و مهم باغات انار و تعیین اهمیت نسبی آنها
شناسائی گیاهان هرز آبزی و نیمه‌آبزی سیستم آبرسانی مزارع و شالیزارهای استان گیلان و بررسی بیولوژی آنها
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*