تعیین الگوی بهینه کشت انواع لوبیا و بررسی عوامل موثر بر واکنش آنها در استان مرکزی

تعیین مناسب‌ترین فاصله کاشت در زراعت چغندرقند با منوژرم‌کار
تعیین مناسب‌ترین فاصله کاشت در یک رقم امیدبخش
جمع‌آوری و تعیین علفهای هرز غالب و مهم باغات انار و تعیین اهمیت نسبی آنها
شناسائی گیاهان هرز آبزی و نیمه‌آبزی سیستم آبرسانی مزارع و شالیزارهای استان گیلان و بررسی بیولوژی آنها
شناسایی و معرفی جلبکهای مزارع برنج ایران
طرح بررسی ، شناسائی و جمع‌آوری ارقام نر پسته
طرح مکانیزاسیون عملیات کاشت و داشت زعفران
کشت آزمایشی توتون بارلی توام با بادام زمینی در آستانه اشرفیه
کشت آزمایشی توتون شرقی در استان اردبیل
کشت آزمایشی توتون کوکر 347 در طارم
مقایسه اثر کاربرد اوره و اوره با پوشش
مقایسه روشهای تجزیه گیاه بروش معمول در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انسیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
مقایسه عملکرد ارقام برنج در آزمایش تکراردار B
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*