بررسی خاصیت نانوائی گندمهای شمالغرب کشور و مقایسه آنها با ارقام شاهد اصلاح شده


بررسی خاصیت نانوائی گندمهای شمالغرب کشور و مقایسه آنها با ارقام شاهد اصلاح شده
تعداد 172 توده بومی از گندم های شمال غرب کشور در قالب دو طرح آزمایشی مزرعه ای بهاره و پاییزه در سال های 1376 و 1377 مورد کشت و بررسی برنامه گرفتند.


بررسی کاربرد فرمول کودی توصیه شده در پنبه دیم
در این آزمایش ها ضمن تکثیر بذر در شرایط یکنواخت، لاین هایی به صورت تک خوشه برداشت گردید و در سال های 1378 و 1379 دست کم سه لاین از این توده ها و نیز حدود 50 رقم اصلاح شده گندم مورد الکتروفورز گلوتنین ها (SDS-PAGE) و گلیادین ها (A-PAGE) برنامه گرفتند.


بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده در زراعت چغندرفند در شرایط زارعین
تجزیه کیفیت نانوایی گندم از طریق شاخص هائی که به مقدار کم بذر (حدود 50 گرم) نیاز دارند، مانند سختی دانه، % پروتئین، % جذب آب توسط آرد، حجم قرص نان، رسوب زلنی در 104 توده با بذر کافی و تیپ رشدی بدون ابهام زمستانه و بهاره ارزیابی شد.


بررسی اثرات کود ازت بر روی عملکرد برنج آمل 3
نتایج نشان داد که در ارقام مورد مطالعه بین نوارهای پروتئینی و برخی از شاخص های کیفیت همبستگی های معنی دار و هماهنگ دیده می‌شود.


توصیه کودی ذرت سینگل کراس 704 در مناطق مختلف استان
بنابراین می‌توان از روش الکتروفورز که نیاز به یک یا چند دانه برای تجزیه دارد، در مراحل اولیه اصلاح گندم به جای شاخص های کیفیت مذکور هستفاده نمود.


بررسی نیاز غذائی دو رقم گوجه‌فرنگی


کاربرد نتایج بدست آمده از مصرف کودهای شیمیائی بر روی انگور


78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews