اثر مقادیر و روش قرار دهی کود پتاسه در سیستم های مختلف خاک ورزی بر گیاه جو در شرایط شور


اثر مقادیر و روش قرار دهی کود پتاسه در سیستم های مختلف خاک ورزی بر گیاه جو در شرایط شور
به منظور تعیین اثرات مقادیر و روش قراردهی کود پتاسه در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی بر گیاه جو در شرایط شور رقم کارون در کویر انتخاب و با هستفاده از طرح آماری اسپلیت نواری در سه تکرار آزمایشی انجام گردید.


بررسی اثرات اختلات کلش غلات در خاک بر خواص کمی و کیفی چغندرقند
سیستم‌های خاک‌ورزی در سه سطح (خاک‌ورزی مرسوم، خاک‌ورزی و کم خاک‌ورزی) به عنوان فاکتور A، روش جایگذاری کود پتاسه در سه سطح بعنوان فاکتور B، و مقادیر کود پتاسه در سه سطح بعنوان فاکتور C در طرح اعمال گردید.


بررسی و تعیین فرمول کودی روی گندم کراس روشن و کراس آزادی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به سیستم خاک‌ورزی مرسوم، روش جایگذاری نواری 5 سانتی‌متر زیر بذر با توصیه کودی بدست آمد.


کالیبراسیون(واسنجی)فسفر بر روی گندم دیم در اراضی با بارندگی محدود


اثر کاربرد کودهای شیمیائی بر عملکرد محصول برنج چمپا


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews

بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده در زراعت گندم قدس در شرایط زارعین در شهرستان ساوه
کاربرد گوگرد در افزایش محصول سیب زمینی
کاربرد توصیه های کودی رقم خزر در شرایط زارعین
مقایسه اثرات کودهای ازته و فسفره بر روی گندم امید در شرایط زارع
بررسی و تعیین نیاز غذائی لوبیا چیتی رقم تلاش به ازت و فسفر
تعیین نیاز کودی ازته ، فسفره و پتاسه تنباکوی برازجانی
بررسی و تعیین نیاز غذایی خرمای مضافتی به ازت ، فسفر و پتاس
بررسی امکان کشت مخلوط پنبه و سورگوم
بررسی اثرات توام تاریخ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد رقم CH35
بررسی در تعیین میزان بذر مناسب برنج در کشت مستقیم رقم گرده
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*