مقایسه اکوفیزیولوژیکی رژیم های حرارتی و رطوبتی بر صفات کمی و کیفی کانولا (Brassica napus L)

بررسی در تعیین میزان بذر مناسب برنج در کشت مستقیم رقم گرده
بررسی تاثیر زمان و مقادیر مختلف کودهای ازته در زراعت گندم دیم
بررسی اثرات تناوب و عملیات تهیه زمین بر عملکرد گندم دیم (واریته آزادی)
بررسی قدرت ترمیم عناصر غذائی Zn , S , K , P , N در شالیزار (قم طارم و آمل3)
تعیین فرمول کودی لاینهای امیدبخش 6928 و 6931 برنج
بررسی نیاز ازته لاینهای امیدبخش 7047 و 7162 و 7165
مقایسه روشهای تجزیه گیاه به روش معمول (در آزمایشگاههای موسسه با روشهای توصیه شده (انستیتو تحقیقات برنج فیلیپین IRRI)
بررسی اثر متقابل تراکم بوته و کود ازته در کشت نشائی
بررسی اثرات توام ترکیب خاک و محیط کاشت در ریشه‌زائی قلمه کی‌وی
بررسی اثرات توام زمان قلمه زدن چسب پیوندی و محیط کاشت در ریشه‌زائی قلمه کی‌وی
کاربرد روش گرده‌افشانی مکانیکی روی خررمای مضافتی شهرستان بم
بررسی و مقایسه فرمول کودی توصیه شده در زراعت گندم بزوستایا در شررایط زارعین
بررسی و کنترل فرمول کودی بر روی گندم فلات
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*