بررسی ارقام جو در آزمایشات مقایسه عملکرد تحت شرایط دیم


بررسی ارقام جو در آزمایشات مقایسه عملکرد تحت شرایط دیم
به منظور دستیابی به ارقام پر محصول و مقاوم به خشکی و سرما این بررسی مشتمل بر سه آزمایش به شرح ذیل انجام می‌پذیرد.


افزایش تحمل به تنشهای محیطی و غیرمحیطی با استفاده از بیوتکنولوژی در غلات
- آزمایش مشاهده‌ای ارقام جو.


استفاده از تکنیک ایزوتوپی ازت - 15 در تعیین ازت باقیمانده از تناوب زراعی در محصول گندم تحت شرایط دیم
- آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی جو.


استفاده از تکنیک پرتوتابی در ایجاد تنوع ژنتیکی بمنظور ارتقاء پاره‌ای صفات از قبیل زودرسی ، پاکوتاهی در ارقام آمل - 3 ، موسی طارم و طارم
- آزمایش مقایسه عملکرد تکراری.


استفاده از روش پرتوتابی در ایجاد تنوع ژنتیکی بمنظور ارتقاء صفات کمی و کیفی در ارقام بینام ، موسی طارم ، حسن سرائی و حسنی
در آزمایش مشاهده‌ای 46 رقم و لاین و در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی تعداد 23 رقم و لاین و در آزمایش مقایسه عملکرد تکراری 22 رقم با دو شاهد زرجو و جو بومی کشت و مورد مقایسه برنامه میگیرند.


استفاده از تکنیک پرتوتابی در ایجاد جهش ژنتیکی بمنظور ارتقاء صفات کمی و کیفی در ارقام گندم سرداری و سبلان
در آزمایش مشاهده‌ای هر رقم در دو خط 5ˆ2 متری ، در آزمایش مقایسه عملکرد در شش خط 5ˆ2 متری و در آزمایش مقایسه عملکرد تکراری هر رقم در سه تکرار و با هستفاده از بلوکهای کامل تصادفی کشت و مورد بررسی برنامه می‌گیرند.


استفاده از روش پرتوتابی جهت ایجاد موتاسیون ژنتیکی بمنظور تهیه موتانتهای مقاوم به سرما در ارقام جو
در دو آزمایش اول مقایسات ارقام نسبت به شاهدها به روش رسم نمودار و در آزمایش سوم به روش تجزیه واریانس صورت می‌پذیرد.


بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا (کلارک - گرگان - 3) با استفاده از پرتو گاما


استفاده از تکنیک پرتوتابی برای ایجاد لاینهای زودرس و مقاوم بریزش در کنجد


66 out of 100 based on 61 user ratings 386 reviews