تعیین حد متعادل غذایی در چغندرقند با روش DRIS


تعیین حد متعادل غذایی در چغندرقند با روش DRIS
به منظور تعیین حد متعادل عناصر غذایی در چغندرقند با روش DRIS ، از مزارع چغندرقند و کرتهای آزمایشی نمونه برگ تهیه و از نظر N ، P ، K تجزیه شده و در هر واحد آزمایشی عملکرد قند نیز تعیین می‌گردد.


بررسی و تعیین نیاز غذائی چغندرقند رقم IC1 در منطقه مغان
مزارع و کرتها از نظر وضعیت ظاهری رشد نبات و عملکرد قند به دو گروه طبقه‌بندی شده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج به روش DRIS نرمهای مناسب (میانگین نسبت عناصر) از گروه دارای عملکرد زیاد تعیین می‌گردند.


ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم از نظر خصوصیات رشد و عملکرد دانه
در این طرح سالیانه به طور متوسط حدود 250 نمونه (مزارع و کرت ) در سطح هستان آذربایجان غربی مورد بررسی می‌باشند.


برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه ، شدت رشد رویشی و سایر خصوصیات وابسته در سورگوم


تجزیه و تحلیل میانگین نسلها برای عملکرد دانه و سایر خصوصیات وابسته در سورگوم
نمایه ها:


72 out of 100 based on 57 user ratings 932 reviews