بررسی و مقایسه ترکیب پذیری لاینهای اینبرد آفتابگردان در نسلهای مختلف سلفینگ


بررسی و مقایسه ترکیب پذیری لاینهای اینبرد آفتابگردان در نسلهای مختلف سلفینگ
به منظور بررسی امکان برآورد ترکیب پذیری لاینهای اینبرد آفتابگردان در نسلهای S2 , S1 که سرانجام منجر به سرعت بخشی در امر تهیه هیبریدهای آفتابگردان می‌گردد ، این مطالعه انجام می‌شود.


بررسی ارقام و لاینهای جو در بلوکهای دورگ گیری و نسل F1
تک بوته‌های حاصل از کاشت بذور PSO حاصل از تک طبقهای سلف شده ارقام پردودیک ، رکورد ، آرماویرس ، پروگرس و زاریا در بهار سال 1371 با دو لاین CMS11 (و یا 14 CMS) و CMS60/52 تلاقی داده می‌شوند.


بررسی لاینها و ارقام گندم در آزمایش مشاهده‌ای بین‌المللی Fawwon
بذور F1 حاصل می‌گردد در پاییز سال 71 با کش S1 های حاصل از عمل سلفینگ در بوته‌های SO (که در بهار 71 در کرج کشت شده بودند) مجددا" تلاقی بین این لاینها و دولاین CMS پیش فرموده ، انجام می‌شود تا بذر F1 حاصل شود.


بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد گندم آبی
در بهار و پاییز سال 1372 عملیات مذکور با نسلهای S2 و S3 انجام می‌شود و F1 های حاصله جمع‌آوری می‌گردند.


بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی ارقام جدید گندم
در بهار سال 1373 نتایج حاصله از تلاقیها که جمعا" 40 تلاقی می‌شود (4 نسل × 5 رقم × 2 لاین CMS) همراه با بذور دو لاین 11 CMS ، CMS60/52 ، ارقام رکورد ، آرماویرس ، پردوریک ، پروگرس زاریا و 2 لاین اینبرد نسلهای بالایی سلفینگ (بدون تفکیک ) در یک طرح لاتیس ساده با سه تکرار کشت می‌گردد.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت ارقام ذرت
صفت ارتفاع بوته ، قطر طبق ، وزن صد دانه ، % روغن و عملکرد دانه اندازه‌گیری شده و برپايه ضوابط طرحهای لاتیس تجزیه آماری انجام شده و تفاوت بین عملکرد هر صفت در تلاقیهای هر نسل با CMS مادری مشخص خواهد شد.


بررسی و تعیین مناسب‌ترین تراکم بوته در هیبریدهای ذرت شیرین و ذرت آجیلی
با احتساب Vare آزمایش از روی تفاوتهای موجود در داخل کرتهای مواد یکنواخت (2 لاین اینبرد و 2 لاین CMS) ، جزء Varg برای هر تلاقی مشخص خواهد شد و تغییرات واریانس ژنتیکی طی چهار نسل متوالی برای صفات مختلف مشخص خواهد گردید.


بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی هیبریدهای جدید زودرس (دیررس )


بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت شیرین و ذرت آجیلی (پاپ کرن)


78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews