بررسی و مقایسه ارقام لوبیا سبز


بررسی و مقایسه ارقام لوبیا سبز
این تحقیق با 12 رقم لوبیا سبز همراه با شاهد کانتاندر مجموعا" 13 رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی برنامه خواهد گرفت .


بررسی ارقام گندم نانوائی در آزمایشات مقایسه عملکرد دیم
در طول دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای معمول زراعی از صفات مطلوب مورد نظر یادداشت برداری به عمل خواهد آمد در پایان هر سال محاسبات آماری بر روی محصول بدست آمده به روش تجزیه واریانس ساده و در پایان سال سوم به روش تجزیه واریانس مرکب انجام خواهد شد.


بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم دیم


بررسی اثرات تراکم بوته و عمق کشت بر عملکرد گندم سبلان در شرایط دیم


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد گندم دیم سبلان
بررسی ارقام گندم در آزمایش یکنواخت مناطق سردسیر دیم
بررسی نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم F3,Fnn generation
بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی هیبریدهای جدید ذرت (متوسط رس )
بررسی اثرات زمانهای مختلف سرچر بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه ارقام جو و تریتیکاله
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد مناطق دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر
بررسی اثرات ازت و سولفات روی در متدهای مختلف کوددهی بر عملکرد دانه جو (سرارود) در شرایط دیم
بررسی عکس العمل سه رقم خرما(کبکاب، زاهدی، شهابی) به کم آبیاری در منطقه (شتستان)
بررسی صفات کمی ارقام و لاین‌های جو در آزمایش مقایسه عملکرد و ارزیابی مقدماتی منطقه معتدل
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین‌های امیدبخش جو سخت در آزمایش یکنواخت سراسری منطقه گرم
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های امیدبخش گندم آبی (ERWYT) نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*