بررسی و مقایسه محصول لاینها و ارقام لوبیا (سفید ، قرمز ، چیتی)


بررسی و مقایسه محصول لاینها و ارقام لوبیا (سفید ، قرمز ، چیتی)
در این تحقیق 3 آزمایش به شرح زیر شرکت دارند: - آزمایش بررسی و مقایسه محصول لاینها و ارقام لوبیا قرمز

بررسی سازگاری ارقام وارداتی کلزا در مناطق سرد و معتدل سرد


60 out of 100 based on 45 user ratings 170 reviews

اصلاح و تهیه لاین‌های بهاره مقاوم به سرمای کلزا از جوامع F2
مطالعه اقتصادی و بررسی تاثیر زراعت کلزا بر عملکرد گندم در تناوب زراعی کلزا گندم در مناطق گرم
جمع آوری، احیاء، ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم های برنج‌های بومی ایران
بررسی تحمل به خشکی ارقام گوجه‌فرنگی در مراحل رویشی در شرایط گلدانی
تعیین بهترین میزان و زمان مصرف نیتروژن در گلرنگ بهاره
بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف کود پتاسیمی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان (IPI)
بررسی روش‌های کاربردی برای ارتقای کیفیت نان (از مزرعه تا سفره) به منظور تامین امنیت غذا و سلامت جامعه در شش استان
بررسی اثرات منیزیم و پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی گوجه‌فرنگی
تاثیر سطوح مختلف گوگرد، روی و بور در کمیت و کیفیت آفتابگردان
بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر روی خصوصیات کیفی و کمی سیب (IPI)
بررسی مقاومت به خشکی 20 ژنوتیپ عدس
بررسی ارقام پیشرفته جو لخت دیم از نظر عملکرد دانه در آزمایش‌های مقایسه عملکرد در شرایط زارعین
بررسی اثرات فاصله ردیف‌های کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم نیمه‌گرمسیری
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*