بررسی ارقام جو در بلوکهای دورگ گیری دیم (بین‌المللی)


بررسی ارقام جو در بلوکهای دورگ گیری دیم (بین‌المللی)
در این آزمایش 175 رقم اصلاح شده و برگزیده دریافتی از ایکاردا که دارای گروهبندیهای مختلف از قبیل زودرسی ، عملکرد بالا مقاومت به سرما و خشکی و بیماریها باشند مورد بررسی برنامه می‌گیرند ابتدا در سال 70-71 بررسی مشاهده‌ای و اولیه در مورد کلیه ارقام صورت می‌گیرد تا در صورت گزینش تعداد از ارقام مطلوب که سازش با شرایط آب و هوایی منطقه را داشته باشند در سالهای آتی جهت اجرای برنامه دورگ گیری (هیبریداسیون) از اونها هستفاده گردد.


مطالعات نیمه‌تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه دشت مسافرآباد- هرمزگان


تعیین نیاز آبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی‌آباد


86 out of 100 based on 66 user ratings 866 reviews

بررسی وضعیت تغذیه‌ای لیموترش در باغ‌های رودان و میناب برای تعیین مناسب‌ترین رابطه بین تغذیه و عملکرد آنها
مطالعات تفصیلی تناسب کیفی اراضی برای محصولات عمده زراعی منطقه حاجی‌آباد- طاشکوئیه
اثرات منابع مختلف کود فسفره بر عملکرد و جذب کادمیوم در مزارع برنج با رژیم‌های آبیاری غرقاب دائم و متناوب (مشترک با دفتر برنج سازمان جهاد کشا
بررسی اثرات فرمول کودی بر روی عملکرد لاین‌های امیدبخش برنج متحمل به سرما
مدیریت کاه و کلش و بقایای کشت قبلی در زراعت گندم
تاثیر کاربرد مقادیر مختلف پتاسیم بر میزان باقیماندگی و اشکال مختلف پتاسیم و عملکرد محصولات در تناوب گندم- ذرت- گندم
تاثیر سطوح نیتروژن در کاهش سمیت بر نهال‌های مرکبات منطقه حاجی‌آباد
مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه طاهرلو
مطالعه ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه تاباخ تپه
ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در دشت بهار همدان
ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در دشت کرفس همدان
بررسی راندمان مصرف کود روی و اثرات باقیمانده تیمارها در شرایط متغیر فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی محصول سیب‌زمینی
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*