بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمونی جهت تولید کالوس و باززایی آن در کشت جنینی بالغ و نارس ارقام خرما


بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمونی جهت تولید کالوس و باززایی آن در کشت جنینی بالغ و نارس ارقام خرما
جنینهای بالغ و نارس ارقام خرمای هستعمران ، برحی ، حلاوی ، کبکاب و مضافتی روی محیط غذایی پایه موراشیک و اسکوک (1962) حاوی غلظتهای متفاوتی از اکسینها و سیتوکینینها بطور توام یا منفرد ، ویتامینها و ترکیبات پروتئینی ، سوکروز و زغال فعال کشت می‌گردد.


بررسی و مقایسه عملکرد دانه لاین‌های الیت عدس بذر درشت در خزانه بین المللی
کشتها در شرایط روشنایی و تاریکی با دمای 28c درجه برنامه می‌گیرند.


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های نخود الیت در خزانه بین‌المللی در شرایط دیم در کشت پاییزه
هر تیمار شامل 20 نمونه می‌باشد کالوسهای تولید شده جهت تکثیر و تولید جنینهای غیرجنسی و ایجاد رویش در اونها به محیطهای تولید و باززایی انتقال داده می‌شوند.


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های نخود کابلی در کشت بهاره
نمونه‌ها بطور ماهانه روی محیطهای تازه واکشت می‌گردند در طی مراحل آزمایش بررسیهای مرفولوژیکی و سیتولوژیکی انجام و ارزیابی روی میزان تولید کالوس ، میزان تولید جنینهای رویشی ، تعداد گیاهچه‌های باززایی شده صورت می‌گیرد.


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های الیت عدس بذر ریز در خزانه بین‌المللی در شرایط دیم


بررسی و انتخاب لاین‌های مقاوم عدس به بیماری برق‌زدگی در خزانه بین‌المللی


72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews

ارزیابی ارقام امیدبخش نخود برای میزان مقاومت به سرما در شرایط اطاقک رشد
بررسی لاین‌های نخود در بلوک‌های دورگ‌گیری و نسل F1 به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در گزینش ژنوتیپ‌های جدید
بررسی مواد ژنتیکی آفتابگردان جهت ایجاد ارقام متحمل به خشکی
ارزیابی مقاومت به سرما و یخ زدگی در ژرم پلاسم جنس براسیکا در شرایط کنترل شده
بررسی و تعیین بهترین تراکم بوته در کشت کلزا در شرایط دیم
بررسی و تعیین میزان بذر و فاصله ردیف مناسب برای کشت گلرنگ پاییزه در شرایط دیم
مقایسه عملکرد سه گونه جنس براسیکا (B.juncea و B.rapa و B.napus) در کشت پاییزه
بررسی اثرات تنش خشکی بر روی جوانه‌زدن و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ در شرایط کنترل‌شده
تعیین مقادیر کود مورد نیاز جهت کشت آفتابگردان در شرایط دیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*