اثر رطوبت تابستانه خاک در عملکرد زعفران


اثر رطوبت تابستانه خاک در عملکرد زعفران
این طرح در دو مزرعه یکی جدیدالاحداث و دیگری در مزرعه سه تا چهار ساله به اجرا در می‌آید از طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در مزرعه قدیمی و چهار تکرار در مزرعه جدیدالاحداث به اجرا در خواهد آمد.


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های الیت عدس بذر ریز در خزانه بین‌المللی در شرایط دیم


بررسی و انتخاب لاین‌های مقاوم عدس به بیماری برق‌زدگی در خزانه بین‌المللی


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews

ارزیابی ارقام امیدبخش نخود برای میزان مقاومت به سرما در شرایط اطاقک رشد
بررسی لاین‌های نخود در بلوک‌های دورگ‌گیری و نسل F1 به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در گزینش ژنوتیپ‌های جدید
بررسی مواد ژنتیکی آفتابگردان جهت ایجاد ارقام متحمل به خشکی
ارزیابی مقاومت به سرما و یخ زدگی در ژرم پلاسم جنس براسیکا در شرایط کنترل شده
بررسی و تعیین بهترین تراکم بوته در کشت کلزا در شرایط دیم
بررسی و تعیین میزان بذر و فاصله ردیف مناسب برای کشت گلرنگ پاییزه در شرایط دیم
مقایسه عملکرد سه گونه جنس براسیکا (B.juncea و B.rapa و B.napus) در کشت پاییزه
بررسی اثرات تنش خشکی بر روی جوانه‌زدن و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ در شرایط کنترل‌شده
تعیین مقادیر کود مورد نیاز جهت کشت آفتابگردان در شرایط دیم
بررسی در بلوکهای دورگ‌گیری درون و بین‌گونه‌ای کلزا و نسل F1
بررسی در بلوک‌های دورگ‌گیری گلرنگ
مقایسات عملکرد دانه و خصوصیات زراعی گلرنگ در کشت‌های بهاره و پاییزه در شرایط دیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*