بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزای پاییزه


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید کلزای پاییزه
ده رقم کلزای پاییزه جدید همراه با رقمهای Ceres ، Global که طی سالهای گذشته در آزمایشات مقایسه ارقام عملکرد خوبی داشته‌اند به منظور تعیین سازگاری اونها با شرایط محیطی کرج و بررسی میزان عملکرد دانه و روغن در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار مورد مقایسه برنامه می‌گیرند.


مقایسات عملکرد دانه و خصوصیات زراعی گلرنگ در کشت‌های بهاره و پاییزه در شرایط دیم
هر کرت آزمایشی شامل 6 خط شش متری می‌باشد که در اون فاصله بین خطوط 50 سانتیمتر و فاصله بوته‌ها در روی خطوط چهار سانتیمتر تعیین شده هست .


بررسی اثرات جایگذاری کودهای شیمیایی در اعماق مختلف خاک (بوسیله عمیق‌کار کشت‌گستر) بر عملکرد نخود دیم
برداشت هر کرت 8 متر مربع هست پس از انجام تجزیه واریانس عملکرد دانه روغن و نیز وزن هزار دانه در صورت معنی‌دار بودن تفاوت عملکردها تیمارها با هستفاده از روش

مقایسه روشهای مختلف کنترل مکانیکی و شیمیایی علف‌های هرز در زراعت کلزای پاییزه در شرایط دیم


60 out of 100 based on 35 user ratings 1160 reviews

ارزیابی مقاومت ارقام نخود نسبت به پژمردگی فوزاریومی با عامل Fusarum oxysporum در Sick plot
اثر سرعت و نسبت پرشدن دانه و تعیین میزان مشارکت دانه‌های مختلف در روی سنبلچه ارقام مختلف جو بر عملکرد دانه در منطقه سردسیر دیم تحت شرایط متف
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه و روغن ارقام گلرنگ پاییزه در شرایط دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین‌های بهاره گلرنگ در شرایط دیم سردسیر
ارزیابی عملکرد دانه و روغن ارقام پیشرفته گلرنگ بهاره در شرایط دیم
مقایسات عملکرد دانه، روغن و صفات زراعی ارقام کلزای پاییزه در شرایط دیم
استفاده از بذر پوشش‌دار کلزا در تاریخ‌های کاشت متناوب (دیرکشت پاییزه و زود بهاره) به منظور اجتناب از دمای انجماد در مناطق سردسیر
کنترل آللیلوپاتیک علف‌های هرز نخود در شرایط دیم
مکانیزاسیون عدس: بررسی اثر عملیات زراعی و امکان برداشت مکانیزه عدس در شرایط دیم
بررسی اثرات کاربرد بلندمدت کودهای ازته در خواص شیمیایی خاک در زراعت گندم دیم
بررسی اثرات عمق کاشت بر روی سه رقم جدید جو در شرایط دیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*