مقایسه انواع تنباکوهای اصلاح شده با ارقام محلی در سال 1371


مقایسه انواع تنباکوهای اصلاح شده با ارقام محلی در سال 1371
هفت رقم از تنباکوهای خالص شده به شماره‌های 12 ، 14 و 15 در جهرم ، 17 در هکان ، 23 در شیراز ، 30 و 31 در سروستان یعنی که هر لاین در محل مادری خود بذر که تهیه شده بود در قطعات یکصد مترمربعی مجاور بذر محلی بصورت مشاهده‌ای کشت شد و مورد مقایسه برنامه گرفت .


بررسی نقش لیفت هیدرولیکی در شرایط جایگذاری کود فسفره در جذب فسفر و تاثیر آن در رشد ارقام مختلف گندم دیم
تنباکوی 12 جهرم 220 % ، 14 جهرم 13 % ، 15 جهرم 200 % ، 17 هکان 11 % و 31 سروستان 30 % نسبت به شاهد مربوط به خودشان افزایش محصول داشتند.


بررسی ارقام و لاین‌های گندم در بلوک‌های دورگ‌گیری و نسل F1 به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی
تنباکوهای لاین 23 شیراز 34 % و 30 سروستان 50 % نسبت به شاهد مربوطه کاهش راندمان داشته هست .


اثر سرعت و نسبت پر شدن دانه و تعیین میزان مشارکت دانه‌های مختلف در روی سنبلچه ارقام مختلف گندم بر عملکرد دانه در منطقه سردسیر دیم تحت شرایط م
برگ تنباکوی لاین 31 سروستان مانند سالهای گذشته ترد بود و با کوچکترین تماس مکانیک دچار شکستگی می‌شد.


بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های نخود متحمل به سرما در کشت پاییزه در شرایط دیم
در سال 1371 هیچ گونه بیماری در قطعات مشاهده نشد تا بتوان از نظر مقاومت به بیماری ، لاینها را مورد بررسی برنامه داد.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف ماشک در کشت پاییزه و شرایط دیم


بررسی و مقایسه عملکرد دانه و علوفه ارقام مختلف سه گونه ماشک در کشت پاییزه و شرایط دیم


60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews

ارزیابی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف دو گونه خلر (L.cicera و L.sativus) در شرایط دیم مناطق مختلف
ارزیابی خصوصیات زراعی ارقام بین‌المللی سه نوع ماشک (V. narbonensis و V. sativa و V. ervilia) در شرایط دیم
بررسی صفات زراعی و مقایسه عملکرد دانه ارقام نخود الیت بهاره در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های نخود در کشت پاییزه در شرایط دیم
بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های با صفات مطلوب زراعی در نسل‌های در حال تفکیک نخود در آزمایشات داخلی
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در نخود دیم پاییزه
بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های نخود منطقه مدیترانه با صفات مطلوب زراعی در نسل F3 در خزانه بین‌المللی در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین‌های نخود سفید در شرایط دیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*