بررسی ارقام و لاینهای گندم بلوکهای دورگ‌گیری و نسل F1


بررسی ارقام و لاینهای گندم بلوکهای دورگ‌گیری و نسل F1
در این بررسی ارقام بومی و خارجی موجود در کلکسیون غلات به تعداد 2327 لاین و رقم در بلوکهای دورگ‌گیری و همچنین 427 شماره نسل F1 ارقام اصلاح شده ایرانی و همچنین جدیدترین ارقام و لاینهای داخلی و خارجی جهت شرکت در دورگ‌گیری و ایجاد تنوع ژنتیکی مورد مطالعه برنامه می‌گیرد و طبق برنامه‌های تنظیمی بین اونها دورگ‌گیری به عمل می‌آید.


بررسی و مقایسه عملکرد در خزانه بین‌المللی ارقام الیت عدس در شرایط دیم
دورگهای حاصله در نسل F1 بمنظور انتقال صفات ، ازدیاد بذر و گذراندن یک نسل مورد کشت و بررسی برنامه می‌گیرند.


ارزیابی و انتخاب نسل‌های در حال تفکیک نخود سفید متحمل به سرما در شرایط دیم F4


گزینش لاین‌ها در نسل‌های در حال تفکیک جو برای صفات زراعی موثر در عملکرد در شرایط دیم مغان
نمایه ها:


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در نسل در حال تفکیک F3 در خزانه بین‌المللی
بررسی خصوصیات جدایه‌های فوزاریوم مناطق عمده کشت نخود ایران
ارزیابی مقاومت ارقام نخود نسبت به نژادهای Ascochyta rabiei
ارزیابی واکنش ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل
ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم دیم نسبت به سیاهک پنهان معمولی گندم
بررسی تاثیر عناصر ماکرو بر شدت خسارت کنه دو نقطه ای تارتن لوبیا در بروجرد (رقم صیاد)
بررسی تاثیر عناصر غذایی ماکرو و میکرو در بهبود کمی انگور یاقوتی در قم
تاثیر مدیریت بهینه هدف - کود در جلوگیری از ریزش میوه و افزایش درصد تشکیل گل در دو رقم فندق در استان قزوین
تاثیر تزریق منگنز، روی و مس بر شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما
بررسی وضعیت عناصر غذایی در برگ و میوه درختان سالم و آلوده به عارضه خشکیدگی خوشه خرما
ارزیابی و انتخاب پایه‌های نر مناسب گرده‌افشانی در خرمای مضافتی
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*