بررسی رابطه بین خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد در گندم


بررسی رابطه بین خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد در گندم
پی بردن به این نکته هست که بین خصوصیات مرفولوژیکی در گیاه گندم و عملکرد رابطه‌ای وجود دارد یا نه.


شناسایی و تعیین فاکتورهای بیماریزایی سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis kuhn) در مناطق دیم کشور
با توجه به مراحل سلکسیون توده‌های گندم ، مخصوصا" در مراحل اولیه اون که با توده‌های ژنتیکی مختلفی روبرو هستیم ، به دلیل سطح کشت پایین این توده‌ها ، مجبور به انتخاب غیرمستقیم اونها هستیم ، این سلکسیونها بیشتر برپايه یک سری از خصوصیات مرفولوژیکی انجام می‌پذیرد ، حال اگر مشخص گردد که کدامیک از این خصوصیات رابطه قویتری با عملکرد دارد ، براحتی می‌توان بهترین توده‌های ژنتیکی را به مراحل بعدی گزینش سوق داد.


مطالعه مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دیم در مناطق سرد و معتدل


بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گندم دوروم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم


66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گندم دوروم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و لاین‌های جو در آزمایش یکنواخت مناطق سردسیر دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام جو در آزمایشات یکنواخت مناطق نیمه‌گرمسیری دیم
بررسی بهترین روش و زمان پیوند درخت کنار از پروژه بررسی، شناسایی و جمع آوری واریته‌های برتر کنار در کشور
احداث کلکسیون واریته‌های برتر کنار بمنظور ذخائر توارثی و بررسی سازگاری واریته‌های کنار در شرایط استان خوزستان از پروژه بررسی شناسایی و جم
شناسایی اکوتیپ‌های چندجنینی انبه از ژرم پلاسم محلی استان هرمزگان (به نژادی)
گزینش لاین‌ها در نسل‌های در حال تفکیک گندم دوروم برای صفات زراعی موثر در عملکرد دانه در شرایط دیم
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های ترتیکاله درمناطق سرد و معتدل در شرایط دیم
بررسی و گزینش لاین‌ها در توده‌های دورگ و نسل‌های در حال تفکیک گندم دوروم در مناطق دیم گرمسیر و نیمه‌گرمسیر
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در آزمایشات مشاهده‌ای و مقایسه عملکرد بین‌المللی در مناطق سردسیر دیم
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ارقام و لاین‌های جو در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*