بررسی و معرفی ارقام جدید ذرت زودرس و فوق‌العاده زودرس به عنوان کشت دوم


بررسی و معرفی ارقام جدید ذرت زودرس و فوق‌العاده زودرس به عنوان کشت دوم
ارقام جدید ذرت زودرس و فوق‌العاده زودرس حاصل از نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشت گردید.سطح زیر کشت هر رقم نیم هکتار درنظرگرفته شد.میزان بذر مصرفی هیبرید زودرس 30 - 25 ، کیلوگرم و فوق‌العاده زودرس 35 - 30 کیلوگرم در هکتار و مقدار کودهای شیمیایی مصرفی 400 کیلوگرم اوره و 300 کیلوگرم فسفات د آمونیوم در هکتار هست که تمامی کود فسفات د آمونیوم و نیمی از کود اوره قبل از کاشت و نیمی دیگر اوره بصورت سرک داده شد.سایر عملیات زراعی طبق تقویم اجرایی در 5 شهرستان اجرا گردید.


تهیه ارقام متحمل به خشکی در چغندرقند از طریق سلکسیون دوره ای (دیپلوییدهای گرده‌افشان)


بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از قارچ پلوروتوس مرحله دوم: تعیین شاخص ارزش غذایی کاه گندم غنی شده با قارچ


78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews

مطالعه تاثیر پتانسیم در رشد به تحمل شوری ارقام هندوانه
بررسی اثرات متقابل آب و پتانسیم بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در سیستم آبیاری بارانی
اثر مقادیر و روشهای قرار دهی کود پتاسه در سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی بر گیاه جو در شرایط شور
بررسی تنوع ژنتیکی در توتون ویرجینیا از طریق روش‌های آماری چند متغیره
بررسی اثرات مقادیر و روش‌های کاربرد آهن بر کمیت و کیفیت ارقام تجارتی خرما (استان بوشهر)
بررسی اثرات بور و روی بر تشکیل دانه ذرت
بررسی اثرات آب آبیاری (دور و عمق)، تراکم بوته و روش کاشت گیاه اسفناج (رقم ویروفلی) در استان بوشهر
مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی کمی و کیفی چند واریته توتون گرمخانه ای
ایجاد مقاومت به بیماری ‏‎PVY‎‏ در کوکر 347 باتلاقی برگشتی
بررسی تاثیر برخی فاکتورهای آب و هوایی بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما در استان بوشهر
مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژی کمی و کیفی چند واریته توتون بارلی
بررسی تاثیر سطوح مختلف و تقسیط پتاس بر کمیت و کیفیت توتون‌های گرمخانه ای
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*