بررسی مقایسه ارقام حاصل از کلون ، گرده‌افشانی آزاد و خودگشنی

ایجاد مقاومت به بیماری ‏‎PVY‎‏ در کوکر 347 باتلاقی برگشتی
بررسی تاثیر برخی فاکتورهای آب و هوایی بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما در استان بوشهر
مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژی کمی و کیفی چند واریته توتون بارلی
بررسی تاثیر سطوح مختلف و تقسیط پتاس بر کمیت و کیفیت توتون‌های گرمخانه ای
بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های گل محمدی در شهرستان کرمان
ارزیابی ژرم‌پلاسم نخود برای مقاومت به شش پاتوتیپ بیماری برق‌زدگی در ایران
انگشت‌نگاریDNA تعدادی ازارقام گیلاس ایرانی با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
بررسی تغییرات شیمیایی و ذائقه‌ای توتون ویرجینیا طی کهنه‌کردن
بررسی خصوصیات شیمیایی توتون‌های استحصالی کارخانجات آماده‌سازی و ریدرایینگ قرق
تعیین مناسب‌ترین روش خشکانیدن توتون باسما
مقایسه خصوصیات کمی و کیفی توتون‌های ویرجینیا عمل‌آوری شده با استفاده از سبد و کاست در بالک کیورینگ
اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی برعملکردگندم و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاینهای امید بخش عدس در مزارع کشاورزان در شرایط دیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*