مقدمه‌ای بر تولید و کشت گیاهان داروئی تیره نعناع


مقدمه‌ای بر تولید و کشت گیاهان داروئی تیره نعناع
تعداد شش عدد از گیاهان داروئی تیره نعناع بر پايه اسطوقدوس - آویشن - بادرنجبویه - مریم گلی - اکلیل کوهی و زوفا را انتخاب کرده و به کشت اونها در دو منطقه آب و هوایی زرقان و آباده فارس اقدام می‌نماییم.درطول فصل رشد صفات فتولوژیکی اونها را مورد بررسی برنامه داده و در اواخر فصل تابستان و اوائل پاییز پس از گلدهی اونها را برداشت نموده و میزان محصول در صورت امکان سپس اسانس‌گیری ماده موثر و % مواد اونها را مورد ارزیابی برنامه می‌دهیم.


ایجاد مقاومت به بیماری ‏‎PVY‎‏ در کوکر 347 باتلاقی برگشتی


بررسی تاثیر برخی فاکتورهای آب و هوایی بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما در استان بوشهر


66 out of 100 based on 31 user ratings 206 reviews

مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژی کمی و کیفی چند واریته توتون بارلی
بررسی تاثیر سطوح مختلف و تقسیط پتاس بر کمیت و کیفیت توتون‌های گرمخانه ای
بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های گل محمدی در شهرستان کرمان
ارزیابی ژرم‌پلاسم نخود برای مقاومت به شش پاتوتیپ بیماری برق‌زدگی در ایران
انگشت‌نگاریDNA تعدادی ازارقام گیلاس ایرانی با استفاده از مارکر مولکولی RAPD
بررسی تغییرات شیمیایی و ذائقه‌ای توتون ویرجینیا طی کهنه‌کردن
بررسی خصوصیات شیمیایی توتون‌های استحصالی کارخانجات آماده‌سازی و ریدرایینگ قرق
تعیین مناسب‌ترین روش خشکانیدن توتون باسما
مقایسه خصوصیات کمی و کیفی توتون‌های ویرجینیا عمل‌آوری شده با استفاده از سبد و کاست در بالک کیورینگ
اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی برعملکردگندم و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاینهای امید بخش عدس در مزارع کشاورزان در شرایط دیم
اثربخشی روش‌های مختلف استفاده از عناصر کم‌مصرف بر رشد ترکیب شیمیایی گندم تحت شرایط شور
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*