تعیین بحرانی‌ترین مراحل رویش و تراکم یولاف وحشی در رقابت با گندم آبی

بررسی خصوصیات شیمیایی توتون‌های استحصالی کارخانجات آماده‌سازی و ریدرایینگ قرق
تعیین مناسب‌ترین روش خشکانیدن توتون باسما
مقایسه خصوصیات کمی و کیفی توتون‌های ویرجینیا عمل‌آوری شده با استفاده از سبد و کاست در بالک کیورینگ
اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی برعملکردگندم و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاینهای امید بخش عدس در مزارع کشاورزان در شرایط دیم
اثربخشی روش‌های مختلف استفاده از عناصر کم‌مصرف بر رشد ترکیب شیمیایی گندم تحت شرایط شور
بررسی اثرات مصرف آهن و روی بر رشد و عملکرد آفتابگردان در یک خاک شور
نقش کیفیت فاضلاب در تامین ازت، فسفر و پتاس در زراعت گندم
بررسی تاثیر منابع و مقادیر مختلف ازت بر غلظت نیترات و خواص کمی و کیفی دو رقم پیاز سفید و قرمز
ارزیابی ارقام پیشرفته ماشک ‏‎(Viciasativa)‎‏ در شرایط مزارع زارعین
بررسی اثرات مقادیر و منابع مختلف پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی انگور
تاثیر مصرف زئولیت طبیعی و کود پتاسه بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه خشک کرکر 347
مطالعه اثرات مصرف روی، آهن و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی گندم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*