بررسی و ارزیابی تخصصی و احیاء ذخایر توارثی سبزیجات ریشه‌ای و غده‌ای و برگی


بررسی و ارزیابی تخصصی و احیاء ذخایر توارثی سبزیجات ریشه‌ای و غده‌ای و برگی
نمونه‌های موجود در موسسه مالي ژن و نمونه‌های جمع‌آوری شده سالانه بصورت مشاهده‌ای در دو خط پنج متری مورد کشت برنامه می‌گیرد.


بررسی انرژی مصرفی برای پوست‌کنی و سفیدکردن سه رقم شلتوک رایج استان گیلان
بعلت دگرگشن بودن این محصولات رعایت نکات ایزولاسیون جهت احیاء بذور الزامی هست .


بررسی مشکلات برداشت مکانیزه پنبه در ایران
در سال جاری 68 رقم شلغم ، 42 رقم هویج و 59 نمونه چغندر در کرج کشت و 15 صفت در رابطه با شلغم و 10 صفت در رابطه با هویج و 10 صفت در رابطه با چغندر یادداشت‌برداری شد.


تحمل به تنش کمبود آب در ژنوتیپ های برنج
برای تهیه بذور (احیاء) جابجائی در پائیز انجام گرفته و در بهار سال آینده نسبت به ایزولاسیون و تهیه بذور اقدام خواهد شد.


بررسی مولکولی اثر تنش خشکی بر خروج پانیکول برنج
در قراخیل نیز هویج و کلم کشت که برای احیاء بذور جابجائی در پائیز انجام گرفته و در سال آینده نسبت به ایزولاسیون و تهیه بذور اقدام خواهد شد.


تاثیر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و پروتئین آفتابگردان


ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های مختلف کلزا با استفاده از صفات مورفولوژیکی


74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

بررسی تاثیر اندازه غده و نیتروژن بر روی شاخص‌های رشد، خصوصیات کمی و کیفی غده سیب‌زمینی
بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر روی روند رشد برخی از صفات و خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی
بررسی چند شکلی آنزیم‌های استراز، مالات دهیدروژناز و کاتالاز در دو نسل سنتتیک و سه رقم بومی و خارجی یونجه
تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر روی عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی
برهمکنش ژنوتیپ و محیط در واکنش گندم نان به ویروس موزاییک رگه ای گندم
اثر کاربرد تقسیط نیتروژن و علف کش روی کنترل جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) و بانک بذر علف های هرز در خاک در کشت متوالی گندم (.Triticum aestivum L)در کوشکک
اثر برگ زدایی بر تسهیم مواد فتوسنتزی در ذرت دانه ای (Zea mays L) هیبریدSC704
بررسی اثر تنش شوری بر کمیت و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ریشه، اندام هوایی و برخی صفات فیزیولوژیک در ذرت خوشه‌ای (Sorghum bicolor L.)
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*