آزمایش سازگاری لاینهای امیدبخش توده محلی برنج لنجان در منطقه زرین‌شهر و خولنجان


آزمایش سازگاری لاینهای امیدبخش توده محلی برنج لنجان در منطقه زرین‌شهر و خولنجان
در این آزمایش 9 لاین امیدبخش توده محلی در زرینهشر و خولنجان با 11 تیمار و 4 تکرار اجراء گردید.


تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر روی عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی
LSD در سطح 1 % معنی‌دار بود و لاین 67-213 از توده محلی در سطح 5 % و 67-97 و زاینده‌رود از توده محلی نسبت به شاهد محلی نوگران افزایش محصول داشته‌اند ، کمترین % پوکی مربوط به لاین 67-213 و بیشترین طول را لاین 67-97 داشته هست و علاوه بر این دو لاین مذکور بیش از 10 تن محصول خشک در هکتار داشته‌اند و از نظر سایر صفات کمی و کیفی برتر بوده‌اند.


برهمکنش ژنوتیپ و محیط در واکنش گندم نان به ویروس موزاییک رگه ای گندم


اثر کاربرد تقسیط نیتروژن و علف کش روی کنترل جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) و بانک بذر علف های هرز در خاک در کشت متوالی گندم (.Triticum aestivum L)در کوشکک


66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews

اثر برگ زدایی بر تسهیم مواد فتوسنتزی در ذرت دانه ای (Zea mays L) هیبریدSC704
بررسی اثر تنش شوری بر کمیت و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ریشه، اندام هوایی و برخی صفات فیزیولوژیک در ذرت خوشه‌ای (Sorghum bicolor L.)
[بررسی تاثیرات روش‌های برداشت و شرایط ذخیره‌سازی بر محصول، کیفیت و رویش دانه‌های پامچال‌ شبانگاهی (انوترا بیانیس)]
[اثر‌بخشی کانال‌های ارتباطی در تغییر دانش و نگرش متخصصان پرورش سیب‌زمینی در استان همدان، ایران]
آثار تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی دو رقم ذرت دانه ای سینگل کراس 504 و تری وی کراس 647
بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در منطقه کرمان
بررسی تاثیرات آللوپاتی (دگرآسیبی)عصاره و بقایای بخشهای مختلف تاتوره و توق روی جوانه زنی و رشد ذرت و کلزا در آزمایشگاه و گلخانه
بررسی اثرات کیتینازهای جدا شده از Bacillus pumilus SG2 روی قارچ ها و باکتری های بیماریزای گیاهی
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جدید پنبه در استان های گلستان و مازندران
بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس بر غنی‌سازی و بهبود کیفیت و کمیت محصول دو رقم سویا [.Glycine max (L.)Merr]
ایجاد گیاهان تراریخت مضاعف توتون مقاوم به شوری
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*