بررسی لاینهای نخود سفید در بلوکهای دورگ گیری و نسل F1


بررسی لاینهای نخود سفید در بلوکهای دورگ گیری و نسل F1
در این تحقیق بررسیهای زیر انجام خواهد گرفت : - بررسی نسل F1 تعداد 6 نسل F1 نخود از نظر تکثیر بذر و اطمینان از موفقیت دورگ گیری (در سال گذشته) مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


تاثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد بلال و علوفه ذرت شیرین
و برنامه‌ریزی بروش پدیگری (شجره‌ای) پایه‌ریزی می‌شود.


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea با استفاده از صفات مورفولوژیک، پروتئین بذر و نسبت DNA C-value
- 15 لاین از ایکاردا با رقم کوروش از عملیات دورگ گیری شرکت می‌نمايند که بمنظور ایجاد تنوع ژنتیکی و دستیابی به ارقام با صفات مطلوب از قبیل تیپ ایستاده ، نوع غلاف‌بندی در گیاه ، درشتی بذر ، زودرسی و مقاومت به بیماریها و غیره می‌باشد.


تعیین مقاومت ساقه و بررسی عملکرد برنج رقم طارم محلی در برابر خوابیدگی در واکنش به مقادیر مختلف و تقسیط کود نیتروژنی


اثرات تعداد بذر در کپه در روش کشت مستقیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد سه رقم برنج در شرایط خوزستان
نمایه ها:


54 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews

مطالعه اثر سطوح تنش شوری روی صفات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های گیاه تریتی پایروم
بررسی عملکرد و تغییرات آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در پاسخ به تنش خشکی در 10 رقم کلزا (.Brassica napus L)
بررسی رابطه تبادلات گازی و تنظیم اسمزی با مقاومت به خشکی در ارقام گندم نان
اثر تاریخ های کاشت بر خواص کمی و کیفی هیبرید جدید آفتابگردان در تراکم های مختلف
ارزیابی ویژگی های آگرونومیک مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ های کلزا
واکنش‌های فیزیولوژیک و رشدی گیاهچه به زوال بذر در سویا
ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه دائمی با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی، سیتوژنتیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و بررسی پارامترهای مقاومت به خشکی
برآورد پارامترهای ژنتیکی و وراثت پذیری برخی از صفات مهم زراعی گندم دوروم، با استفاده از طرح ژنتیکی دای آلل
کمی‌سازی بهاره‌سازی در کانولا
بررسی تغییرات پروتئین، آنزیم، پرولین و کربوهیدرات تحت تنش سرما در گندم نان
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*