جمع آوری، احیاء، ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم های برنج‌های بومی ایران


جمع آوری، احیاء، ارزیابی و حفاظت ژرم پلاسم های برنج‌های بومی ایران
این طرح از تابستان 80 شروع و در سال اول اقدام به جمع آوری نمونه‌ها شد.


تجزیه ژرم‌پلاسم Aegilops Tauschii با استفاده از نشانگر مولکولی میکروساتلایت و بررسی‌های مورفولوژیکی آن
در سال دوم جمع آوری و ارزیابی با هم انجام شد و در سال سوم بیش از 300 نمونه جمع آوری گردید.


ارزیابی قدرت ترکیب‌ پذیری عمومی ژنوتیپ‌ های فسکیوی بلند با استفاده از آزمون نتایج پلی کراس
در بهار سال 83 در دو منطقه اصفهان و آمل نمونه‌های جمع آوری شده جهت احیاء و ارزیابی کشت گردیدند تا در فصل تابستان نسبت به یادداشت برداری اونها اقدام گردد.


بررسی آندروژنز و کشت جنین‌های زیگوتیکی نارس در تعدادی از ژنوتیپ‌های ذرت و استفاده از مواد هاپلوئیدی در انتقال ژن


اثر تراکم پولاف وحشی (Avena Indviciana) و نیتروژن بر ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیک ارقام گندم (Triticum Aestivum L.)


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

بررسی صفات کمی و کیفی لاین‌های اولیه و ترکیبی اولیه غله جدید تریتی پایرم در مقایسه با لاین‌های امید بخش تریتیکاله و ارقام اصلاح‌شده گندم ن
ارزیابی مقاومت به خشکی برخی از ارقام پاییزه کلزا (Brassica Napus L.)
اثر محلول پاشی پیریدوکسین (ویتامین B6) بر صفات مختلف فیزیولوژیک ذرت در شرایط کم آبی
کاربرد مواد هاپلوئیدی آندروژنیک در تولید گیاه تراریخت کلزا(Brassica napus L.)
ارزیابی ویژگی‌های مرفولوژیک مرتبط با عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت (Zea mays L.)
اثر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیکی، زراعی و بیوشیمیایی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
مطالعه واکنش برنج رقم هاشمی و علف‌های هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میزان آب در زمان مصرف علف‌کش
تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز و رابطه آن با عملکرد کمی و کیفی توتون (Nicotiana Tabacum L.) گرمخانه‌ای
بررسی مقاومت به سرمای لاین‌های جو با استفاده از درصد بقای گیاهچه‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های بیوشیمیایی و نشانگرهای EST-SSR
ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کلزای پاییزه
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*