بررسی اثرات فاصله ردیف‌های کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم نیمه‌گرمسیری


بررسی اثرات فاصله ردیف‌های کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا در شرایط دیم نیمه‌گرمسیری
به منظور بررسی اثرات فاصله ردیف کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزای رقم Hyola 308 در شرایط دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح هستریپ پلات در چهار تکرار و به مدت دو سال اجراء گردید.


مطالعه واکنش برنج رقم هاشمی و علف‌های هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میزان آب در زمان مصرف علف‌کش
تیمارها شامل چهار سطح فاصله ردیف کاشت (15، 30، 45 و 60 سانتیمتر) و سه سطح میزان بذر (4، 7 و 10 کیلوگرم در هکتار) بودند.


تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز و رابطه آن با عملکرد کمی و کیفی توتون (Nicotiana Tabacum L.) گرمخانه‌ای
بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تأثیر فاصله ردیف کاشت و میزان بذر بر عملکرد دانه کلزا به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج % معنی‌دار می‌باشد.


بررسی مقاومت به سرمای لاین‌های جو با استفاده از درصد بقای گیاهچه‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های بیوشیمیایی و نشانگرهای EST-SSR
بطور کلی افزایش میزان بذر سبب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه کلزا شده هست.


ارزیابی تحمل به تنش خشکی در برخی ژنوتیپ‌های کلزای پاییزه
با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد فاصله ردیف کاشت 30 سانتیمتر و میزان بذر 7 کیلوگرم در هکتار در شرایط اقلیمی مشابه محل آزمایش توصیه می‌گردد.


بررسی تأثیر دوره‌های مختلف تداخل و کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی سویا (لاین امید بخش 033)


بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار رقم کلزای بهاره در کرمان


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews