اثرات منابع مختلف کود فسفره بر عملکرد و جذب کادمیوم در مزارع برنج با رژیم‌های آبیاری غرقاب دائم و متناوب (مشترک با دفتر برنج سازمان جهاد کشا


اثرات منابع مختلف کود فسفره بر عملکرد و جذب کادمیوم در مزارع برنج با رژیم‌های آبیاری غرقاب دائم و متناوب (مشترک با دفتر برنج سازمان جهاد کشا
این بررسی در سال 1382 به منظور بررسی اثر منابع مختلف کودهای فسفره در 3 منطقه در هستان مازندران با میزان فسفر متفاوت اجراء گردید.


اثر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم بر خصوصیات کمی و کیفی رقم (RGS-003) کانولا در گرگان
آزمایش بصورت مطالعاتی با 6 تیمار کودی شامل کود کامل ماکرو، کود بیوفسفات طلائی، کود سوپرفسفات ساده، کود سوپرفسفات تریپل، کود فسفات آمونیم و یک تیمار شاهد اجرا گردید.


پیش‌بینی نمو فنولوژیک گیاه گندم (Triticum aestivum L)
نتایج بررسی‌ها نشان داد که عملکرد برنج در 3 منطقه به احتمال 1% دارای اختلاف معنی‌داری بود که بیشترین عملکرد مربوط به منطقه جویبار، بین بهشهر و در نهایت ساری بود که منطقه جویبار نسبت به ساری دارای افزایش عملکرد حدود 32 بود.


ارزیابی واکنش 4 رقم نخود به تنش کم آبی در مزرعه
همچنین بین تیمارها در سطح 5% اختلاف معنی‌دار بود.


ارزیابی کشت مخلوط سورگوم علوفه ای و ماشک گل خوشه ای در سطوح مختلف کود ازته و الگوهای مختلف کشت
بطوریکه بیشترین عملکرد را تیمار سوپرفسفات ساده نشان داد که نسبت به تیمار شاهد حدود 18% افزایش عملکرد داشت.


اثرات آبیاری و تراکم بوته بر روی برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و مواد موثره بابونه آلمانی "Matricaria chamomilla L."
همچنین میزان فسفر جذب شده توسط گیاه در سطح 5% اختلاف معنی‌داری داشت.


اثرات تراکم و دوره های تداخل تاج خروس بر روی عملکرد و کیفیت دو رقم چغندرقند
بیشترین میزان فسفر جذب شده مربوط به تیمار سوپرفسفات ساده و کمترین اون مربوط به تیمار شاهد بود.


بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در عملکرد ژنوتیپهای امیدبخش جو در مناطق سرد ایران
تجزیه آماری توسط نرم افزار Mstatc و مقایسه میانگین‌ها از طریق آزمون f برپايه بین گروهی انجام شد.


تأثیر دوره‌های مختلف تداخل و کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت رقم سینگل کراس 70454 out of 100 based on 19 user ratings 1094 reviews