خزانه دورگ‌گیری و گزینش توده‌های نسل F1 گندم داخلی


خزانه دورگ‌گیری و گزینش توده‌های نسل F1 گندم داخلی
این بررسی با شرکت تعداد 50 لاین و رقم به منظور ایجاد دورگهای مناسب برای جمع کردن ژنهای مطلوب در لاینهای پرمحصول اجرا گردید که تعداد 38 نوع دورگ مختلف بین ارقام و لاینهای مورد نظر با ارقام سرداری و آذر 2 بدست آمد.


ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در منطقه جاجرود


تاثیر تیمار پیش از کاشت بذر بر روی عملکرد و اجزای آن در ارقام ذرت علوفه ای
نمایه ها:


60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews

بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام منوژرم چغندرقند
بررسی دلایل خشک شدن جنگل های حرا با تاکید بر جنبه های رویشی مطالعه موردی پارک ملی-ساحلی نای بند
مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک در گندم نان تحت تنش خشکی با نشانگرهای ریزماهواره
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز گندم در استان مازندران (منطقه ساری)
بررسی کشت مخلوط ذرت با شبدر و تاثیر کود اوره در تولید علوفه
بررسی مناسبترین کنترل شیمیایی علف هرز قیاق در مزارع ذرت در منطقه بیضاء استان فارس
بررسی اثر محلول پاشی ریز مغذی های آهن، روی، کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد هفت رقم کنجد
مطالعه واکنش های آللوپاتیک برخی از گیاهان دارویی روی علف های هرز ذرت
تأثیر تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی و زایشی بر فنولوژی، جنبه‌های مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره
مطالعه ترکیب پذیری لاین ها و ارقام برنج با استفاده از روش لاین x تستر
بررسی جنبه‌های اکولوژیک، فیزیولوژیک و اقتصادی مصرف تلفیقی کود در کلزا
اثرات کاربرد و روش مصرف کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*