بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد لاین‌های نخود کابلی در کشت بهاره

تاثیر مصرف بهینه عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای
نقش میکوریز آربسکولار و کرم خاکی بر میزان همزیستی باکتری ریزوبیوم تریفولی و عملکرد علوفه دو رقم شبدر ایرانی و برسیم در کشت خالص و مخلوط در من
تاثیر تاریخ خزانه گیری بر رشد و عملکرد چهار رقم برنج در منطقه لردگان
بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام سویا به روش SDS-PAGE
تجزیه ژنتیکی صفات مهم کمی و مرفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)
گروه بندی ارقام برنج بر اساس نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی کارآیی مصرف آب در سیستم های مختلف آبیاری در کشت یک و دو ردیفه ذرت دانه ای و تأثیر آن روی عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه میاندوآب
بررسی اثرات تاریخ کاشت و مدیریت آبیاری بر رشد و نمو و عملکرد آفتابگردان رقم آیروفلور در شرایط آب و هوایی ارومیه
بررسی تاثیر تنش کم آبیاری بر روی صفات کمی و کیفی سیب زمینی (Solamum Tuberosum L.)
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سویا (استیل، ویلیامز، جیکا) در منطقه کرمان
بررسی ایجاد موتانت های تحمل به شوری با استفاده از اشعه گاما در چند رقم سویا
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*