اثر سرعت و نسبت پرشدن دانه و تعیین میزان مشارکت دانه‌های مختلف در روی سنبلچه ارقام مختلف جو بر عملکرد دانه در منطقه سردسیر دیم تحت شرایط متف

بررسی پویایی مکانی و زمانی جمعیت بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز تحت مدیریت‌های متفاوت و اثر آن بر عملکرد برگ زعفران (Crocus Sativus L.)
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بومی خربزه‌ئیان ایرانی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (RAPD,SSR)
بررسی عملکرد و خصوصیات وابسته به آن در برخی ژنوتیپ های تتراپلوئید و هگزاپلوئید گندم و ارتباط آن با خصوصیات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در شرای
اثر بقایای علف کش های رایج بر محصولات کشت شده در تناوب باگندم و تنفس میکروبی خاک
اثر تیمارهای مختلف بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی گلرنگ
بررسی تأثیر کشت مخلوط سورگوم و شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت علوفه
بررسی تنوع زیستی گیاهان کشاورزی؛ مطالعه موردی: بخش باشت شهرستان گچساران
بررسی اثر سوپر جاذب A200 و کم آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای
بررسی مراحل فنولوژیک و شاخص های مرفوفیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش رطوبتی
تعیین دوره ی بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی تجاری رقم آگریا در همدان
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در مزارع سیب زمینی بذری رقم آگریا در همدان
تاثیر کم آبیاری در مراحل رشد زایشی بر عملکرد دانه و روغن ارقام آفتابگردان در همدان
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*