بررسی و مقایسه عملکرد دانه و علوفه ارقام مختلف سه گونه ماشک در کشت پاییزه و شرایط دیم


بررسی و مقایسه عملکرد دانه و علوفه ارقام مختلف سه گونه ماشک در کشت پاییزه و شرایط دیم
در این طرح تعداد 10 رقم پیشرفته سه گونه ماشک (V.dasycarpa, V.panonica, V.ervilia) از نظر محصول بیوماس و دانه در مراغه، کردستان و اردبیل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و بمدت یکسال مورد بررسی برنامه گرفتند.


بررسی اثر مدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا
کشت ارقام بصورت پاییزه بوده و نتایج بصورت زیر می‌باشند: در ایستگاه مراغه رقم شماره 6 با 76/2 تن در هکتار حداکثر و رقم شماره 5 با 26/1 تن در هکتار حداقل بیوماس را داشتند.


بررسی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های کلزای پاییزه Brassica napus L
از نظر عملکرد دانه نیز رقم شماره 6 با 72/0 تن در هکتار حداکثر و رقم شماره 7 با 355/0 تن در هکتار حداقل عملکرد دانه را دارا بودند.


واکنش ارقام جو پاییزه به قطع آبیاری از نظر صفات زراعی و ویژگی های ریشه در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای و ارتباط آن ها با نشانگرهای ISSR
این آزمایش در دو ایستگاه دیگر (کردستان و اردبیل) اجرا نشد.


برآورد قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی لاین های اینبرد آفتابگردان به روش تجزیه لاین × تستر


ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره از لحاظ صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحت شرایط تنش خشکی


78 out of 100 based on 33 user ratings 1208 reviews

بررسی کارایی روش LAMP در تشخیص سالمونلا
توارث محتوای نسبی آب و غلظت پرولین در گندم (Triticum aestivum L) تحت شرایط دیم
ارزیابی کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم در کشت دوگانه
مطالعه صفات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با رشد و نمو در ژنوتیپ های گندم دیم در شرایط تنش خشکی
بررسی رابطه تنظیم اسمزی با عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی
بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر تولید علوفه، عملکرد و اجزای عملکرد سه واریته ذرت (Zea mays L.)در منطقه خوی
تاثیر تنش خشکی بر روی صفات کمی و کیفی ارقام جدید آفتابگردان
اثرات تنش کم آبی بر شاخص های رشد و عملکرد سه رقم چغندرقند در همدان
اثر تنش خشکی بر صفات مرفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*