بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در نسل در حال تفکیک F3 در خزانه بین‌المللی


بررسی و انتخاب ژنوتیپ‌های عدس متحمل به سرما در نسل در حال تفکیک F3 در خزانه بین‌المللی
این طرح در پاییز 1381 با هفت لاین و یک رقم محلی در غالب طرح بدون تکرار در هشت کرت اجرا گردید و از هر کرت بوته‌های مناسب و مقاوم به سرما با عملکرد و کیفیت خوب انتخاب و جداسازی شدند.


بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد، کیفیت علوفه و شاخص های رشد ذرت سیلویی در منطقه رشت
سپس بذور بدست آمده از بوته‌های انتخابی هر کرت را مجدداً با یکدیگر مخلوط و در غالب طرح بدون تکرار در هشت کرت در پاییز 1382 کشت گردیدند.


همسانه سازی کامل و بررسی الگوی بیان ژن asr6 جداسازی شده تحت تنش شوری از گیاه آلوروپوس لگوپوییدس
تا از بین لاینهای فوق در نهایت بهترین ارقام عدس از نظر عملکرد و مقاومت به سرما انتخاب شوند.


ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و پروتئین دانه‌ در ارتباط با عملکرد ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) تحت شرایط دیم


تغییرات بیوشیمیایی دوره نهفتگی آلودگی در نسل F2 دو رقم گندم مقاوم و حساس به ویروس موزائیک رگه‌ای گندم
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 554 reviews

رابطه بین سبزمانی و عملکرد دانه گندم در شرایط تنش خشکی
تحلیل آماری چند متغیره روابط همبستگی و تنوع صفات کمی و کیفی در ارقام روغنی بادام زمینی (Arachis hypogaea)
برآورد اجزای واریانس ژنتیکی صفات زراعی و فنولوژیک مرتبط با عملکرد و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط دیم در گندم
بررسی تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مارکر مولکولی AFLP و صفات مورفولوژیک
تجزیه پروتئوم ژنوتیپ‌های کلزا در شرایط تنش خشکی
اثرات تنش کمبود آب روی برخی صفات موثر بر عملکرد نخود در تراکم‌های مختلف
تاثیر آبیاری محدود بر صفات زراعی، فیزیولوژیک و کیفیت محصول ارقام کنجد
اثرات اکوفیزیولوژیک مقادیر مختلف نیتروژن بر روی دوره بحرانی تداخل علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی سویا
بررسی سیستم کشت مخلوط ارزن و لوبیا تحت تأثیر کودهای دامی و شیمیایی
بررسی تحمل به شوری برخی توده‌های بومی گندم شمال غرب ایران و تعیین تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای مولکولی و معیارهای فیزیولوژیکی
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*