مطالعه مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دیم در مناطق سرد و معتدل


مطالعه مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دیم در مناطق سرد و معتدل
این بررسی با شرکت 20 لاین و رقم گندم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار و در 2 منطقه مراغه و سرارود اجرا شده هست.


بررسی اثرات عوامل فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی، فاکتورهای محیطی(تنش های حرارتی و خشکی)
این آزمایش در قالب 3 آزمایش جداگانه که یکی در شرایط دیم و دیگری 1 آبیاری در وقت کاشت و آزمایش سومی دوبار آبیاری (یکی در وقت کاشت و دومی در موقعی بروز تنش خشکی در بهار) اجرا شده، در طول دوره رشد از صفات زراعی و اجزا عملکرد یادداشت‌برداریهای بعمل آمده و برپايه شاخص‌های مقاومت به خشکی ارقام و لاینهای متحمل به این تنش مطالعه می‌شود.


برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌پذیری برخی صفات کمی و کیفی برنج به روش دای‌الل
برپايه نتایج حاصله تعداد 3 لاین مقاوم به خشکی بر پایه شاخص‌های مورد مطالعه مشخص گردیده ولی نتایج نهائی سپس اتمام سال دوم ارائه خواهد شد.


بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی موثر جهت ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام مختلف جو


شبیه‌سازی رایانه‌ای اثر تغییر اقلیم بر تولید چغندر قند در خراسان


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

بررسی تغییرات کمی و کیفی پروتئین‌های محلول جو بهاره و پائیزه در پاسخ به تنش سرما
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزاءعملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت دانه‌ای (کشت تابستانه) در منطقه سیستان
بررسی مقاومت به سرما و ارتباط آن با مارکرهای پروتئینی در ارقام کلزا
بررسی تاثیر تغییر الگوی کاشت بر روی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای سینگل کراس 704
اثر تراکم بوته و شیوه پخش کودازته بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه‌ای رقم 704
بررسی جنبه‌های فیزیولوژیک افزایش عملکرد در یونجه‌های دیم
ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی گندم نان دررابطه با زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا از طریق روشهای آماری چند متغیره
بررسی اثرات تراکم کاشت ، فواصل بوته در بین و روی صفات کمی و کیفی سه رقم هیبرید سینگل کراس ذرت دانه‌ای در شرایط آب و هوایی ارومیه
کشت مخلوط سیب‌زمینی و نخودفرنگی در اردبیل
بررسی اثر هورمونها و بسترهای کاشت مختلف بر تولید ریز غده گلخانه‌ای سیب‌زمینی در ارقام آگریا و مارفونا
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*