بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دیم


بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق گرمسیر و نیمه‌گرمسیر دیم
به منظور بررسی سازگاری و پایدار محصول دانه لاینهای پیشرفته گندم دوروم آزمایشی با شرکت 20 ژنوتیپ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و در 5 منطقه اجراء گردید.


ارزیابی چهار معیار فیزیولوژیک در گزینش واریته‌های گندم مقاوم به خشکی
نتایج سال اول اجرای طرح در گچساران لاین شماره 13 و 16 حدود 9 % به شاهد سیمره و در ایستگاه ایلام لاینهای شماره 1، 10 و 14 در سطح 1 % با متوسط عملکرد بیش از 3100 کیلوگرم در هکتار و لاینهای شماره 4، 5، 8، 11، 16، 17 و 18 در سطح 5 % نسبت به شاهد سیمره برتر بودند.


بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و سرعت رشد هیبریدهای ذرت براساس درجه روز - رشد
در ایستگاه مغان لاین برتر و معنی‌دار نسبت به شاهد نبود.


اثر روشهای کاشت و مقادیر فسفات بر سورگوم علوفه‌ای
در ایستگاه کوهدشت لاینهای 11 و 8 به ترتیب با 1752 و 1693 نسبت به سیمره با متوسط 1274 کیلوگرم عملکرد دانه بیش از 33 % نسبت به شاهد برتر بودند.


بررسی اثر تراکم و نسبتهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد مخلوط ذرت دانه‌ای سویا
در ایستگاه گنبد عملکرد دانه تمام لاینها بیشتر و معنی‌دار نسبت به شاهد سیمره بودند و بیشترین میزان محصول مربوط به لاین‌های شماره 16 و 8 به ترتیب با 4394 و 4198 بیش از 60 % نسبت به شاهد سیمره با 3000 کیلوگرم در هکتار برتری معنی‌داری داشت.


بررسی اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد، پروتیئن و انتقال مجدد ازت و ماده خشک در دو رقم گندم
نتایج قطعی این بررسی سپس خاتمه طرح فراخوان خواهد شد.


بررسی مقادیر مختلف بذر و تاریخهای بذرپاشی بر عملکرد، در کشت مستقیم برنج


ارزیابی ژرم پلاسم سویا و گروه‌بندی آن براساس عملکرد، اجزاءو گروه‌های رسیدن در منطقه کرج


60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews